قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

ویروسهای کامپیوتری


در ادامه مطلب انواع ویروسها ، کرم ها ، ... را معرفی و روش های تکثیر و آنها ارائه شده است
با خواندن ادامه مطلب اطلاعات مفیدی در مورد ویروس ها بدست خواهید آورد.


------------------------------------------------------
ویروس های کامپیوتری از جمله موارد اسرارآمیز و مرموز در دنیای کامپیوتر بوده که توجه اغلب کاربران را بخود جلب می
نماید. ویروس های کامپیوتری بخوبی قدرت آسیب پذیری سیستم ه ای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر را به ما نشان می دهند .
یک ویروس مدرن و پیشرفته قادر به بروز آسیب های کاملا " غیرقابل پیش بینی در اینترنت است . مثلا " ویروس ملیزا
که در سال 1999 متداول گردید ، از چنان قدرت و توانی برخوردار بود که شرکت های بزرگی نظیر ، (Melissa)
I " یکروسافت و سایر شرکت های بزرگ را مجبور به خاموش نمودن کامل سیستم های پست الکترونیکی خود نمود. ویروس ? م
که در سال 2000 رایج گردید ، باعث آسیب های فراوان در اینترنت و شبکه های کامپیوتری گردید. ، "LOVE YOU
ویروس های کامپیوتری به دو گروه عمده تقسیم می گردند . گروه اول را "ویروس های سنتی " و گروه دوم را "ویروس
های مبتنی بر پست الکترونیکی " می نامن د . خصوصیات ، عملکرد و نحوه پیشگیری از هر یک از گروه های فوق متفاوت بوده و
در این راستا لازم است ، اطلاعات لازم در این خصوص را کسب کرد.
انواع آلودگی : آلودگی الکترونیکی دارای اشکال منتفاوتی است . متداولترین موارد آلودگی الکترونیکی عبارتند از :
- ویروس : ویروس یک قطعه نرم افزار کوچک بوده که بر دوش یک برنامه حقیقی حمل می گردد.
مثلا" یک ویروس می تواند خود را به برنامه ای نظیر واژه پرداز متصل ( الحاق ) نماید. هر مرتبه که برنامه واژه پرداز اجراء
می گردد ، ویروس نیز اجراء و این فرصت ( شانس ) را پیدا خواهد کرد که نسخه ای از خود را مجددا " تولید ( الحاق یک
نسخه از خود به سایر برنامه ها ) و یا یک خرابی عظیم را باعث گردد.
- ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی : ویروس هائی از این ن وع از طریق پیام های پست الکترونیکی منتقل می
گردند. این نوع ویروس ها بصورت خودکار برای افراد متعدد ، پست خواهند شد . گزینش افراد برای ارسال نامه الکترونیکی
بر اساس دفترچه آدرس پست الکترونیکی ، انجام می گیرد.
- کرم ها : یک کرم ، برنامه نرم افزاری کوچکی بوده که با استفاده از شبکه های کامپیوتری و حفره های امنیتی موجود ،
اقدام به تکثیر خود می نماین د . نسخه ای از "کرم " ، شبکه را پیمایش تا ماشین های دیگر موجود در شبکه را که دارای حفره
های امنیتی می باشند ، تشخیص و نسخه ای از خود را تکثیر نماین د . کرم ها با استناد به حفره های امنیتی موجود ، نسخه ای از
خود را بر روی ماشین های جدید تکثیر می نمایند.
- اسب های تراوا : یک اسب تراوا، نوع خاصی از برنامه های کامپیوتری می باشند . برنامه های فوق این ادعا را دارند که قادر
به انجام یک عملیات خاص می باشند ( مثلا" ادعای آنان می تو اند شامل یک بازی کامپیوتری باشد ). برنامه های فوق
برخلاف ادعای خود نه تنها عملیات مثبتی را انجام نخواهند داد بلکه باعث بروز آسیب های جدی پس از فراهم نمودن شرایط
اجراء، می باشن د . ( مثلا" ممکن است اطلاعات موجود بر روی هارد دیسک را حذف نمایند ) . اسب های تراو ا دارای روشی
برای تکثیر خود نمی باشند.
ویروس چیست ؟
ویروس های کامپیوتری بدین دلیل ویروس نامیده شده اند ، چون دارای برخی وجوه مشترک با ویروس های زیست شناسی
می باشند . یک ویروس کامپیوتری از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر عبور کرده ، دقیقا " مشابه ویروس های زیست ش ن اسی که از
شخصی به شخص دیگری منتقل می گردند.
بوده و داخل یک روکش حفاظتی قرار می گیرد . DNA ویروس زیست شناسی یک موجود زنده نیست . ویروس بخشی از
ویروس بر خلاف سلول ، قادر به انجام عملیات و یا تکثیر مجدد خود نمی باشد . ( ویروس زنده و در قید حیات نمی باشد )
ویروسی در ادامه با استفاده از دستگاه DNA . خود را به یک سلول تزریق نمای د DNA .یک ویروس زیست شناسی می بایست
موجود سلول ، قادر به تکثیر خود می گردد . در برخی حالات ، سلول با ذرات ویروسی جدید آلوده تا زمانیکه سلول فعال و
باعث رها سازی ویروس گردد .در حالات دیگر ، ذر ات ویروس جدید باعث عدم رشد سلول در هر لحظه شده و سلول
همچنان زنده باقی خواهد ماند.
ویروس های کامپیوتری دارای وجوه مشترک فوق می باشند . یک ویروس کامپیوتری می بایست بر دوش سایر برنامه ها و یا
مستندات قرار گرفته تا در زمان لازم شرایط اجرای آن فراهم گردد .پس ا ز اجرای یک ویروس ، زمینه آلوده نمودن سایر
برنامه ها و یا مستندات نیز فراهم می گردد.
کرم چیست ؟
کرم ، یک برنامه کامپیوتری است که قابلیت تکثیر خود از ماشینی به ماشین دیگر را دارا است . شبکه های کامپیوتری بستر
مناسب برای حرکت کرمها و آلوده نمودن سایر ماشین ها ی موجود در شبکه را فراهم می آورند . با استفاده از شبکه های
که در سال 2001 ، "Code Red" کامپیوتری ، کرمها قادر به تکثیر باورنکردنی خود در اسرع زمان می باشند . مثلا " کرم
مطرح گردید ، قادر به تکثیر خود به میزان 250,000 مرتبه در مدت زمان نه ساعت بود . کرمها در زم ان تکثیر ، از کامپیوتر و
در زمان تکثیر به میزان قابل ملاحظه ای سرعت ترافیک اطلاعاتی بر ، Code Red پهنای باند موجود استفاده می نمایند. کرم
و یا 2000 NT روی اینترنت را کند می نمو د . هر نسخه از کرم فوق ، پیمایش اینترنت بمنظور یافتن سرویس دهندگان ویندوز
را آغاز می کرد . هر زمان که یک سرویس دهنده ناامن ( سرویس دهنده ای که بر روی آن آخرین نرم افزارهای امنیتی
مایکروسافت نصب نشده بودند ) پیدا می گردید ، کرم نسخه ای از خود را بر روی سرویس دهنده تکثیر می کرد . نسخه جدید
در ادامه عملیات پیمایش برای یافتن سایر سرویس دهندگا ن را آغاز می نماید . با توجه به تعداد سرویس دهندگان ناامن ، یک
کرم قادر به ایجاد صدها و هزاران نسخه از خود است .
نحوه تکثیر به چه صورت است ؟
ویروس های اولیه ، کدهائی محدود بوده که به یک برنامه متداول نظیر یک بازی کامپیوتری و یا یک واژه پرداز ، الحاق می
گردیدند. کاربری ، یک بازی کامپیوتری آلوده را اخذ و آن را اجراء می نماید . ویروس ، بخش کوچکی از نرم افزار بوده
که به یک برنامه بزرگ متصل می گردد . ویروس های فوق بگونه ای طراحی شده بودند که در زمان اجرای برنامه اصلی ،
بعلت فراهم شدن شرایط مساعد ، اجراء میگردیدند . ویروس خود را بدرون حافظه منتقل و در ادامه بدنبال یافتن سایر برنامه
های اجرائی موجود بر روی دیسک ، بود . در صورتیکه این نوع برنامه ها ، پیدا می گردیدند ، کدهای مربوط به ویروس به
برنامه اضافه می گردیدند . در ادامه ویروس ، برنامه واقعی را فعال می کرد . کاربران از فعال شدن و اجرای ویروس آگاه نشده
و در این راستا روش های خاصی نیز وجود نداشت . متاسفانه ویروس، نسخه ای از خود را تکثیر و بدین ترتیب دو برنامه آلوده
می گردیدند . در آینده با توجه به فراهم شدن شرایط لازم ، هر یک از برنامه های فوق سایر برنامه ها را آلوده کرده و این
روند تکراری ادامه می یابد.
ارسال تا BBS در صورتیکه یکی از برنامه های آلوده از طریق دیسکت به شخص دیگری داده شود و یا فایل آلوده برای یک
بر روی سرویس دهنده قرار گیرد ، امکان آلوده شدن سایر برنامه ها نیز فراهم خواهد شد . فرآیند فوق نحوه تکثیر یک
ویروس کامپیوتری را نشان می دهد.
تکثیر و گسترش از مهمترین ویژگی های یک ویروس کامپیوتری بوده و در صورت عدم امکان فوق ، عملا " موانع جدی در
تکثیر ویروس های کامپیوتری بوجود آمده و برخورد با این نوع برنامه با توجه به ماهیت محدود میدان عملیاتی ، کار پیچیده
ای نخواهد ب ود. یکی دیگر از ویژگی های مهم ویروس های کامپیوتری ، قابلیت حملات مخرب آنان بمنظور آسیب رساندن
به اطلاعات است . مرحله انجام حملات مخرب عموما " توسط نوع خاصی چاشنی ( نظیر ماشه اسلحه ) صورت می پذیر د . نوع
حملات متنوع بوده و از نمایش یک پیام ساده تا پاک نمودن تم ام اطلاعات موجود را می تواند شامل گردد . ماشه فعال شدن
ویروس می تواند بر اساس یک تاریخ خاص و یا تعداد نسخه های تکثیر شده از یک ویروس باشد . مثلا" یک ویروس می تواند
در تاریخ خاصی فعال و یا پس از ایجاد یکصد نسخه از خود ، فعال شده و حملات مخرب را آغاز نماید.
ایجاد کنندگان ویروس های کامپیوتری افرادی آگاه (و متاسفانه معمولاً با هوش ) و با تجربه بوده و همواره از آخرین حقه
های موجود استفاده می نمایند . یکی از حقه های مهم در این خصوص ، قابلیت استقرار در حافظه و استمرار وضعیت اجرای
خود در حاشیه می باشد ( مادامیکه سیستم روشن اس ت ). بدین ترتیب امکان تکثیر این نوع ویروس ها با شرایط مطلوبتری
فراهم می گرد د . یکی دیگر از حقه های موجود ، قابلیت آلوده کردن " بوت سکتور " فلاپی دیسک ها و هارد دیسک ها ، می
باشد. بوت سکتور شامل یک برنامه کوچک بمنظور استقرار بخش اولیه یک سیستم عامل در حافظه است . با استقرار ویروس
های کامپیوتری در بوت سکتور ، اجراء شدن آنها تضمین خواهد شد . ( شرایط مناسب برای اجرای آنها بوجود می آید ).
بدین ترتیب یک ویروس بلافاصله در حافظه مستقر و تا زمانیکه سیستم روشن باشد به حضور مخرب خود در حافظه ادامه
خواهند داد . ویروس های بوت سکتور قادر به آلوده نمودن سایر بوت سکتورهای فلاپی دیسک های سالمی که دردرایو
ماشین قرار خواهند گرفت ، نیز می باشد . در مکان هائی که کامپیوتر بصورت مشترک بین افراد استفاده می گردد ( نظیر
دانشگاه ها و ادارا ت ) ، بهترین شرایط برای تکثیر ویروس های کامپ یوتری بوجود خواهد آمد ( نظیر یک آتش سوزی بزرگ
بوده که بسرعت همه چیز را نابود خواهد کرد ).
ویروس های قابل اجراء و بوت سکتور در حال حاضر تهدیدی جدی تلقی نمی گردند . مهمترین علت در صحت ادعای فوق ،
(CD) حجیم شدن ظرفیت برنامه های کامپیوتری است . امروزه اغلب برنامه ه ای کامپیوتری بر روی دیسک های فشرده
ذخیره و در اختیار متقاضیان قرار می گیرند . اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک های فشرده ، غیر قابل تغییر بوده و تقریبا "
آلودگی اطلاعاتی بر روی آنان غیرممکن است . استفاده از فلاپی دیسک برای توزیع و استفاده برنامه های کامپیو تری نظیر
آنچه که در اواسط 1980 استفاده می گردید ، عمومیت ندارد . و این خود می تواند عاملی موثر در عدم گسترش سریع
ویروس های اجرائی و خصوصا" ویروس های بوت سکتوری باشد.
در حال حاضر امکان وجود ویروس های اجرائی و یا بوت سکتور ، همچنان نیز وجود داشته و صرفا " امکان گسترش سریع آنها
سلب شده است . محیط های مبتنی بر فلاپی دیسک ها ، برنامه های کوچک و ضعف موجود در برخی از سیستم های عامل ،
حضور ملموس این نوع ویروس های کامپیوتری را در دهه 80 میسر و توجیه پذیر کرده بود.
ویروس های پست الکترونیکی
آخرین اطلاعات موجود در رابط ه با ویروس های کامپیوتری به " ویروس پست الکترونیکی " اشاره دارد . عملکرد ویروس
شرکت مایکروسافت ، Word "ملیزا " در سال 1999 بسیار دیدنی بود . ویروس فوق از طریق مستندات ( سندها ) از نوع
گسترش و توسط پست الکترونیکی ارسال و توزیع می گردید. عملکرد ویروس فوق بشکل زیر بود :
برای " گروه های خبری اینترنت " ، ارسال می Word فردی اقدام به ایجاد یک ویروس کرده ، آن را بعنوان یک سند
کرد. در ادامه هر فرد دیگری که فایل فوق را اخذ و آن را بر روی سیستم خود فعال می کرد ، زمینه اجراء و فعال شدن
ویروس را هم فراهم می کر د . ویروس در ادامه ، سند ( بهمراه خود ویروس ) را از طریق یک پیام پست الکترونیکی برای
اولین پنجاه نفر موجود در دفترچه آدرس ، ارسال می کرد . پیام الکترونیکی شامل یک متن دوستانه بهمراه نام شخ ص بود،
بنابراین گیرنده بدون هیچگونه نگرانی اقدام به بازنمودن نامه می کرد . در ادمه ویروس ، پنجاه پیام جدید را از کامپیوتر
گیرنده پیام ، ارسال می کرد. ویروس ملیزا ، سریعترین ویروس از بعد گسترش تاکنون بوده است .
همانگونه که در ابتدا اشاره گردید ، عملکرد و سرعت باورنکردنی گسترش ویروس فوق باعث گردید که تعدادی از شرکت
های بزرگ ، سیستم های پست الکترونیکی خود را غیرفعال نمایند.
که در سال 2000 مطرح گردید ، بمراتب ساده تر از ویروس ملیزا بود. ویروس فوق شامل ، I LOVEYOU عملکرد ویروس
ضمیمه ) به یک پیام پست الکترونیکی متصل می شد . افرادیکه پیام را ) Attachment کد محدودی بود که بعنوان یک
دریافت می کر د ند با فعال نمودن ضمیمه ، امکان اجرای ویروس را فراهم می کردند . کد ارسال شده در ادامه نسخه هائی از
خود را تکثیر و برای افرادیکه نام آنها در دفترچه آدرس بود، ارسال می کرد.
برنامه های مایکروسافت دارای یک ویژگی خاص با نام " حفاظت ماکروها در مقابل ویروس " بوده ک ه فایل ها و مستندات
مربوطه را در مقابل ویروس حفاظت می نماید . زمانیکه ویژگی فوق فعال گردد ، امکان " اجرای خودکار " ، غیرفعال می
گردد. در چنین حالتی در صورتیکه یک سند سعی در اجرای خودکار کدهای ویروسی نماید ، یک پیام هشداردهنده برروی
نمایشگر ظاهر می گردد . متاسفانه ، اکثر کاربران دارای شناخت لازم و مناسب از ماکروها و ماکروهای ویروسی نبوده و
بمحض مشاهد پیام هشداردهنده ، از آن چشم پوشی و صرفنظر می نمایند . در چنین مواردی ، ویروس با خیال آسوده اجراء
خواهد شد . برخی دیگر از کاربران امکان حفاظتی فوق را غیر فعال نمو ده و ناآگاهانه در توزیع و گسترش ویروس های
کامپیوتری نظیر ملیزا ، سهیم می گردند.
پیشگیری از ویروس
با رعایت چندین نکته ساده می توان یک پوشش مناسب ایمنی در مقابل ویروس های کامپیوتری را ایجاد کرد :
استفاده تا پوشش حفاظتی مناسبی در مقابل ویروس های XP از سیستم های عامل ایمن و مطمئن نظیر : یونیکس و ویندوز ?
سنتی ( نقطه مقابل ویروس های پست الکترونیکی ) ایجاد گردد.
در صورتیکه از سیستم های عامل غیر مطمئن و ایمن استفاده می گردد ، سیستم خود را مسلح به یک ن رم افزار حفاظتی در ?
رابطه با ویروس ها ، نمائید.
از نرم اف زارهائی که توسط منابع غیر مطمئن توزیع و ارائه می گردند ، اجتناب و نرم افزارهای مربوطه را از منابع مطمئن ?
غیر فعال کرده تا بدین ، BIOS تهیه و نصب نمائید . در ضمن امکان بوت شدن از طریق فلاپی دیسک را با استفاده از برنامه
طریق امکان آلوده شدن ویروس از طریق یک دی سکت که بصورت تصادفی در درایو مربوطه قرار گرفته شده است ، اجتناب
شود.
امکان "حفاظت ماکرو در مقابل ویروس " را در تمام برنامه های مایکروسافت فعال نموده و هرگز امکان اجرای ماکروهای ?
موجود در یک سند را تا حصول اطمینان از عملکرد واقعی آنها ندهید.
هرگز بر روی ضمائمی که بهمراه یک پیام پست الکترونیکی ارسال شده و شامل کدهای اجرائی می باشند ، کلیک ننمائید . ?
و یا GIF صفحه گسترده ) ، تصاویر ( فایل های با انشعاب )XLS انشعاب ، (word فایل های ) DOC ضمائمی که دارای انشعاب
به مسئله ماکرو Execl و word و ...) بوده ، صرف ا " شامل اطلاعات بوده و خطرناک نخواهند بود ( در رابطه با فایل های JPG
اجرائی بوده و در صورت آلوده بودن به VBS و یا EXE,COM و ویروس های مربوطه دقت گردد ) . فایل های با انشعاب
ویروس ، با اجرای آنان بر روی سیستم خود زمینه فعال شدن آنها فرام خواهد شد . بنابراین لازم است از اجرای هرگونه فایل
اجرائی که بهمراه پست الکترونیکی برای شما ارسال می گردد ( خصوصا " مواردیکه آدرس فرستنده برای شما گمنام و
ناشناخته است ) ، صرفنظر نمائید.
با تحقق اصول فوق ، یک پوشش ایمنی مناسب در رابطه با ویروس های کامپیوتری بوجود می آید.
علت ایجاد ویروس های کامپیوتری :
انسان ویروس ها را ایجاد می نمایند . برنامه نویس مجبور به نوشتن کد لازم ، تست آن بمنظور اطمینان از انتشار مناسب آن و
در نهایت رها سازی و توزیع ویروس است . برنامه نویس همچنین می بایست نحوه حملات مخرب را نیز طراحی و پیاده سازی
نماید ( تبین و پیاده سازی سیاست حملات مخرب ). چرا انسان ها دست به چنین اقداماتی زده و خالق ویروس های
کامپیوتری می گردند؟
در رابطه با سوال فوق ، حداقل سه دلیل وجود دارد :
دلیل اول : اولین دلیل مربوط به دلایل روانی با گرایش مخرب در وجود این نوع افراد است . دلیل فوق ص ر فا" به ?
دنیای کامپیوتر برنمی گردد . مثلا" فردی بدون دلیل ، شیشه اتومبیل فرد دیگری را شکسته تا اقدام به سرقت نماید، نوشتن و
پاشیدن رنگ بر روی ساختمانها ، ایجاد حریق تعمدی در یک جنگل زیبا ، نمونه هائی در سایر زمینه ها بوده که بشریت به آن
مبتلا است .برای برخی ا ز افراد انجام عملیات فوق ، نوعی هیجان ایجاد می کند . در صورتیکه این نوع اشخاص دارای توانائی
لازم در رابطه با نوشتن برنامه های کامپیوتری باشند ، توان و پتانسیل خود را صرف ایجاد ویروس های مخرب خواهند کرد.
دلیل دوم : دلیل دوم به هیجانات ناشی از مشاهده اعمال نادرست برمی گردد . تعدادی از افراد دارای یک شیفتگی ?
خاص بمنظور مشاهده حوادثی نظیر انفجار و تصادفات می باشند . قطعا" در مجاورت منزل شما به افرادی برخورد می نمای ی د
که عاشق یادگیری نحوه استفاده از باروت ( و یا ترقه ) بوده و این روند ادامه داشته و همزمان با افزا یش سن این افراد آنها
تمایل به ایجاد بمب های بزرگتر را پیدا می نمایند . فرآیند فوق تا زمانیکه فرد مورد نظر خسته شده و یا به خود آسیبی برساند ،
ادامه خواهد یافت . ایجاد یک ویروس کامپیوتری که بسرعت تکثیر گردد مشابه موارد فوق است . افرادیکه ویروس های
کامپیوتری را ایجاد می نمایند ، بمبی درون کامپیوتر را ایجاد کرده اند و بموازات افزایش کامپیوترهای آلوده ، صدای انفجار
بیشتری بگوش فرا خواهد رسید.
دلیل سوم : دلیل سوم به حس خود بزرگ جلوه دادن و هیجانات ناشی از آن برمی گردد . ( نظیر صعود به قله اورست ) ?
اورست موجود ا س ت و هر فرد می تواند مدعی صعود به آن گردد . در صورتیکه برنامه نویسی یک حفره امنیتی موجود در یک
سیستم را مشاهده و امکان سوءاستفاده از آن وجود داشته باشد ، سریعا " بدنبال سوءاستفاده از وضعیت فوق (قبل از اینکه
سایرین اقدام به ناکام نمودن وی را در این زمینه داشته باشند) ، بر خواهند آمد.
متاسفانه اکثر ایجاد کنندگان ویروس های کامپیوتری فراموش کرده اند که آنها باعث ایجاد خرابی واقعی برای افراد واقعی
هستند ( هیچ چیز در خیال و رویا نمی باشد ) حذف تمام اطلاعات موجود بر روی هارد دیسک اشخاص ، یک خرابکاری
واقعی و نه خیالی ! است .صرف زمان زیاد در یک شرکت بزرگ برای برطرف نمودن فایل های آلوده به ویروس یک
خرابکاری واقعی و نه خیالی ! است. حتی ارسال یک پیام ساده و بی محتوا نیز بدلیل تلف شدن زمان ، یک نوع خرابکاری
است . خوشبختانه قانون در این زمینه سکوت نکرده و در این راستا قوانین لازم تصویب و مجازات های سنگین برای افرادیکه
ویروس های کامپیوتری را ایجاد می نمایند ، پیش بینی شده است .
تاریخچه :
ویروس های سنتی کامپیوتر در اواخر 1980 بشدت گسترش یافتند. موضوع فوق دارای چندین دلیل است .
دلیل اول ، به گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی برمی گردد . قبل از 1980 استفاده از کامپیوتر در منازل بسیار کم و ?
در مواردی شامل استفاده محدود بصورت سرگرمی و اسباب بازی بود . کامپیوترهای واقعی کمیاب و صرفا " در اختیار
متخصصین و کارشناسان مجرب گذاشته می گردید . در سال 1980 ، استفاده از کامپیوتر بشدت گسترش و در موارد متعددی
بخدمت گرفته گردید.
متصل و انواع برنامه های مورد BBS برمی گرد د . افراد از طریق مودم به یک BBS دومین دلیل ، به استفاده از سیستم های ?
می کردند . بازیهای کامپیوتری نمونه ای از برنامه های کامپیوتری بودند که بشدت با استقبا ل (Download) نیاز خود را اخذ
توزیع و منتشر می شدن د . طبیعی است آلوده بودن یکی از بازیهای کامپیوتری که علاقه BBS مواجه و همواره از طریق مراکز
مندان زیادی داشت ، می توانست در مدت زمان کوتاهی باعث انتشار و تکثیر یک ویروس کامپیوتری گردد.
سومین دلیل ، استفاده فراوان از فلاپی دیسک ها بمن ظور استفاده از برنامه های کامپیوتری بود . در سال 1980 ، برنامه ها ?
دارای ظرفیت کم بوده و امکان استقرار یک سیستم عامل ، یک واژه پرداز و مستندات فراوانی در یک و یا دو فلاپی دیسک
وجود داشت . اغلب کامپیوترها در آن زمان دارای هارد دیسک نبوده و می بایست برای راه ا ندازی کامپیوتر از فلاپی دیسک
استفاده می شد ، استفاده از فلاپی دیسک ها ، زمینه ای مساعد برای توزیع و انتشار برنامه های آلوده را فراهم می کرد.
خلاصه : ویروسهای کامپیوتری نرم افزارهایی هستند که بدون آگاهی یا مجوز شما به ماشینتان راه پیدا میکنند . بعضی از
ویروسها طوری طراحی میشوند که برنامه های نسبتاً ضروری که فقط پیامهایی را نمایش میدهند یا موسیقی مینوازند را فعال
میکنند. سایر ویروسها میتوانند با ضرب کردن برنامه یا پاک کردن محتوای گرداننده دیسک سخت به کامپی وترتان ضرر
80 ویروس کامپیوتری تا به امروز شناخته شده است.(مردم آزاری هم شغل است؟!!!!) / برسانند. بیش از 000

منبع : آموزش شبکه بهداشت و درمان دماوند - دکتر باقرزاده

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 12:46 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر