قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

نمونه سوالات رایانه

سوالات هفتمین مرحله ی مسابقات آزمایشگاهی رایانه در مشهد مقدس

------------------------------------------------------------------------------------------

یک مودم با سرعت bps256، یک مگابایت اطلاعات را حداقل در چند دقیقه منتقل می کند؟
 1) 546 2) 68 3) 533 4)66 
2- کدام گزینه صحیح است؟
 1) انسان نقشی در سیستم اطلاعاتی ندارد
 2) مستندسازی سیستم، شامل اطلاعات و قوانینی است که برای استفاده از سخت افزار و نرم افزار مربوطه کار می رود
 3) نرم افزار سیستم، مدیریت منابع داخلی را به عهده دارد
 4) مودم یک کانال ارتباطی بین دو رایانه است
3- کدام گزینه نادرست است؟
 1) هر رایانه زبان ماشین خاص خودش را دارد
 2) نزدیکترین زبان به زبان رایانه، زبان ماشین است
 3) زبان اسمبلی، زبان سطح پایینی است که نیاز به مترجم ندارد.
 4) زبان های سطح بالا به زبان محاوره ای نزدیک می باشد
4- هنگام ارسال اطلاعات در یک سیستم برای اطمینان از صحت اطلاعات ارسالی، پس از ارسال هر بایت تعداد یک ها را می شماریم و اگر تعداد زوج بود یک بیت 0 و اگر فرد بود یک بیت 1 به اطلاعات ارسالی اضافه می کنیم. با چنین سیستمی در مقصد با کمک بیت اضافی:
 1) ممکن است خطای رخ داده شده اصلا کشف نشود
 2) خطای رخ داده شده قطعا کشف می شود
 3) خطای رخ داده شده قطعا کشف می شود ولی بیت نادرست قابل تشخیص نیست
 4) خطای رخ داده شده قطعا کشف می شود و بیت نادرست تشخیص داده می شود
5- بر روی یک دیسک که هر قطاع آن 4096 بایت است سه فایل به ظرفیت های 8728 بایت ، 12549 بایت و 15 بایت ذخیره شده است. این سه فایل را به یک دیسک که هر قطاع آن 512 بایت است انتقال می دهیم. در دیسک جدید چند قطاع اشغال می شود؟
 1) 44 2) 41 3) 48 4) 45

6- منظور از Hardcopy کدام مورد زیر می باشد؟
 1) HardDisk 2) Printer 3) CD-Rom 4) Monitor
7- با توجه به شکل روبرو کدام گزینه صحیح است؟
 1) Linux در A و MS-DOS در  B قرار می گیرد
 2) WinXP در A و BIOS در  B قرار می گیرد
 3) Assembly در A و Photoshop در  B قرار می گیرد
 4) Assembly در A و POST در  B قرار می گیرد
8- مفهوم کدام گزینه صحیح بیان شده است؟
 1) NOS نوعی توپولوژی شبکه است 
 2) در شبکه Peer To Peer مدیریت متمرکز وجود دارد
 3) در صورت نیاز به امنیت بالا از شبکه Peer To Peer استفاده می شود
 4) NOS سیستم عامل شبکه است
9- کدام یک از گزینه های زیر در مورد Spider صحیح است؟
 1) ویروسی است که از یک سایت به سایت دیگر حرکت کرده و اطلاعات آن را به سرقت می برد
 2) نرم افزاری است که از یک سایت به سایت دیگر رفته و محتوای آنها را جهت موتورهای جستجو ایندکس می کند
 3) سخت افزاری است که کلمات اصلی صفحات وب را استخراج و ایندکس گذاری می کند
 4) نرم افزاری است که وظیفه دیوار آتش را در کامپیوتر Server بر عهده دارد
10- در خانه A1 مقدار 2 و در خانه A2 فرمول =$A1+2 قرار دارد و در خانه A101 فرمول =Average(A1:A100) قرار دارد. اگر خانه A2  را در خانه های A2 تا A100 کپی  کنیم در خانه A101 چه مقداری قرار می گیرد؟
 1) =Average(A1:A100) 2) 101 3) 4 4) 3.8
11- در سلول D1 مقدار REZA و در سلول D2 مقدار 12 و در سلول D4 مقدار 8/4/2000 ذخیره شده است. در سلول D6 فرمول =Val(D2+D4) را می نویسیم. محتوای سلول D6 کدام خواهد شد؟
 1) 20 2) #Value! 3) #Name? 4) 842012

 

12- در محاسبه عبارت زیر چند عمل قبل از دومین عمل ضرب انجام می گیرد؟
20 * X ^ 5 + 1 / ( x + 1 ) ^ 2 – ( x – 3 ) * x ^ 2 + 10 / x * 6
 1) 7 2) 6 3) 5 4) 8
13- خروجی الگوریتم زیر چیست؟
 1) 2  K    و     2) 3   L    و   3) 1    i 
 4) i - 2   p  
 5)    L  
 6) K  P-2
 7) i  i + 1
 8) اگر i<=1386 باشد به مرحله 4 برو
 9) مقدار K را چاپ کن
 1) 2 2) 3 3)   4) 
14- با توجه به برنامه زیر کدام گزینه صحیح است؟
 1) اگر برای a مقدار صفر از ورودی دریافت شود برنامه در Loop قرار می گیرد
 2) اگر برای a چه مقدار مثبت و چه مقدار منفی وارد شود برنامه در Loop قرار می گیرد
 3) اگر برای a مقدار مثبت وارد شود برنامه در Loop قرار می گیرد
 4) اگر برای a مقدار منفی یا صفر وارد شود برنامه در Loop قرار می گیرد
15- کدام عبارت نادرست است؟
 1) رمزگشایی دستورالعمل ها کار واحد کنترل است
 2) سیستم عامل می تواند با هر سخت افزار  افزوده شده به سیستم، اطلاعات را به درستی مبادله کند
 3) PS2 نوعی اتصال سریال برای وصل کردن صفحه کلید و ماوس به رایانه است
 4) واحد کنترل ابتدا آدرس حافظه را تعیین می کند و سپس بایت ارسالی را به آن خانه حافظه می فرستد


16- "در یک نوع شبکه کامپیوتری، هنگام مبادله اطلاعات لازم است کامپیوتر مبداء بسته اطلاعاتی(Token) مخصوصی را  که، دائم در حال حرکت بین کامپیوترهای شبکه است را بردارد و پس از ارسال اطلاعات موردنظر، Token را آزاد کند. "  این شبکه کدام یک از انواع زیر است؟
 1) Ring 2) Star 3) Bus 4) Hybrid
17- کدام یک از عملیات زیر برای یک کاربرِ با محدودیت (Limited) در سیستم عامل WinXP مجاز است؟
 1) اعمال تغییرات روی سیستم 2) تغییر نام و نوع حساب کاربری خود 
 3) تغییر تصویر حساب کاربری خود 4) نصب سخت افزار و نرم افزار
18- هنگامی که یک دیسک را به صورت کامل فرمت می کنیم، کدام یک از عملیات زیر انجام نمی گیرد؟
 1) جمع آوری واحدهای از دست رفته (سرگردان) و تبدیل آنها به فایل
 2) قسمت بندی سطح دیسک به شیارها و سکتورها
 3) ایجاد جدول تخصیص فایل
 4) ایجاد ساختار درختی (دایرکتوری)
19-  کدام گزینه  در محیط Word  صحیح است؟
 1) برای استفاده از Template از آیکون New در نوار ابزار استاندارد استفاده می شود
 2) درج نمودار در Word از اجزای Pictures در منوی Insert می باشد
 3) برای تغییر قالب حروف در تایپ لاتین از F3 استفاده می نماییم
 4) در زمان درج فرمول در جدول تغییر محتوای سلول ها باعث تغییر نتیجه فرمول خواهد شد.
20- بزرگترین عددی که برنامه مقابل چاپ می کند کدام است ؟
FOR A = 1 TO 12
    IF A < 4 THEN
        P = 90 - A * 30
    ELSE
        P = 450 - A * 30
    END IF
    PRINT P
NEXT
 1) 360 2) 330 3) 450  4) 270

21- خروجی دستور Print  -a*(a>=b)-b*(a<b)   کدام است ؟
 1)  -a-b 2) a+b 3) ماکزیمم a , b 4) مینیمم  a , b
22- در دستور زیر مقدار x کدام است؟
X= 45  \  7  MOD  5  + SQR ( ASC ( “BAHAR” ) )  \  4 
 1) 0 2) 1 3) 2 4) 3
23- برنامه مقابل چه عددی را چاپ می کند
A = 50 : K = 1 : X = 0 : Z = 1
DO
    A = A + K
    K = SGN(K) *  - (ABS(K) + 1)
    C = 0
    FOR T = 2   TO   A \ 2
       IF A MOD T = 0 THEN C = C + 1
    NEXT
    IF C = 0 THEN
        PRINT A
        X = X + 1
    END IF
LOOP UNTIL X = 5
 1) 36 2) 25 3) 41 4) 39
24- برنامه مقابل چه عددی را چاپ می کند؟
M = -100
FOR   A = 0   TO   10  STEP  0.01
    B = SIN(A) ^ 2  *  COS(A) ^ 2
    IF B > M THEN M = B
NEXT
PRINT M
 1) -2 2) 0.25 3) 1 4) 0.5

 


25-خروجی برنامه زیر چیست ؟
S=0
FOR  Z=90  TO   99
 D=Z MOD 10 + SQR( Z \ 10)
 S=S+D
NEXT   Z
PRINT  S
 1) 90 2) 198  3) 45   4) 75
26- مجموع اعدادی که برنامه مقابل  چاپ می کند  کدام است ؟

OPTION  BASE  1
DIM  A(5,5)
FOR  H= 0 TO  24
 A(H \ 5 + 1 , H  MOD  5 + 1 ) = H
NEXT H
FOR F= 1 TO 5
 PRINT A(1 , F)
NEXT F
 1) صفر  2) 10   3) 15    4) یک
27- در تابع زیر اگر دو ورودی A=10    و B=6   را به تابع بدهیم خروجی تابع کدام است ؟
FUNCTION MAH (A  AS  LONG , B  AS  LONG)
    IF A = 1 THEN
        MAH = B
    ELSE
        IF A MOD 2 = 1 THEN
             MAH = B + MAH(A \ 2, B * 2)
        ELSE
             MAH = MAH(A \ 2, B * 2)
        END IF
    END IF
END FUNCTION
 1) 30 2) 60 3) 2 4) 120


28- در برنامه زیر اگر N=4   باشد چه عددی چاپ می شود ؟
INPUT  N
M=0
FOR  A=10 ^ (N-1)   TO   10^ N  - 1
 S=0
 FOR  i=1  TO  N
  F=A  \ 10 ^ (I-1)  MOD  10
  S=S+F
 NEXT i
 IF  S>M  THEN  M=S
NEXT  A
PRINT  M
 1) 36 2)  45 3) 20 4) 28
29- اگر به برنامه زیر ورودی  "ABCDEFGH"    را بدهیم کدام خروجی چاپ می شود ؟
INPUT  A$
DO
 P=LEN(A$)
 M$= MID$ (A$ , 1, P\2 )
 N$ = MID$ (A$ , CINT (P/2) +1  , P - P \ 2 -1 )
 A$ = M$ + N$
LOOP  UNTIL  LEN(A$) =1
PRINT A$
 1) "A"  2) "H" 3) "D" 4) "E"
30 -  اگر تابع مقابل دو عدد 5 و 20  را بگیرد  بزرگترین عددی که ممکن است برگرداند کدام  گزینه است
FUNCTION  AB(A AS LONG, B AS LONG) AS LONG
 M=0
FOR W=1 TO 5 
       IF A>B  THEN
  M=A  :   A=B :   B=M
       END IF
       M=M + INT(A + RND * ( B – A + 1))
 NEXT
 AB=M
END FUNCTION
 1) 90 2) 125 3) 100 4) 75

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 11:23 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 2 نظر