X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

مدل عمومی آمورش

مدل عمومی آمورش:

مرحله 1 : فعالیتهای پیش ازآموزش

در این مرحله معلم ابتدا به تعیین مقاصد درس خود، یعنی هدفهای آموزشی اقدام میکند، بعدآنها را بطور صریح وروشن،یعنی عبارتی که گویای رفتار قابل مشاهده واندازگیری یا عملکرد یادگیرنده باشند می ریزد به این بیانات هدفهای آموزشی هدفهای رفتاری گویند.

بعد از هدفهای آموزشی وتبدیل آنها به هدفهای رفتاری،نوبت میرسد به تعیین آمادگی یا ویژگیهایی از یادگیرندگان که برای یادگیری هدفهای آموزشی پیش نیاز به حساب می آیند.

این ویژگیها نیز باید در قالب عبارت وکلمات نشان دهنده عملکرد یا رفتار قابل مشاهده واندازگیری نوشته شوند0که به آن رفتارهای ورودی گویند0 پس از تعیین رفتارهای ورودی پیش نیاز برای یادگیری هدفهای آموزشی، معلم باید از طریق اجرای یک ارزشیابی تشخیصی مقدماتی که سنجش آموزش آغازین نام داردمعین کند که آیا دانش آموزان براین پیش نیازها تسلط کافی دارند،یا اینکه پیش ازآموزش هدفهای تازه، باید آنها را برای یاد گیری مطالب جدید آماده کرد

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

به  نام خدا

مدل عمومی آمورش:

مرحله 1 : فعالیتهای پیش ازآموزش

در این مرحله معلم ابتدا به تعیین مقاصد درس خود، یعنی هدفهای آموزشی اقدام میکند، بعدآنها را بطور صریح وروشن،یعنی عبارتی که گویای رفتار قابل مشاهده واندازگیری یا عملکرد یادگیرنده باشند می ریزد به این بیانات هدفهای آموزشی هدفهای رفتاری گویند.

بعد از هدفهای آموزشی وتبدیل آنها به هدفهای رفتاری،نوبت میرسد به تعیین آمادگی یا ویژگیهایی از یادگیرندگان که برای یادگیری هدفهای آموزشی پیش نیاز به حساب می آیند.

این ویژگیها نیز باید در قالب عبارت وکلمات نشان دهنده عملکرد یا رفتار قابل مشاهده واندازگیری نوشته شوند0که به آن رفتارهای ورودی گویند0 پس از تعیین رفتارهای ورودی پیش نیاز برای یادگیری هدفهای آموزشی، معلم باید از طریق اجرای یک ارزشیابی تشخیصی مقدماتی که سنجش آموزش آغازین نام داردمعین کند که آیا دانش آموزان براین پیش نیازها تسلط کافی دارند،یا اینکه پیش ازآموزش هدفهای تازه، باید آنها را برای یاد گیری مطالب جدید آماده کرد0

مرحله 2 : فعالیتهای پیش ازآموزش ودر ضمن آموزش

هر یک از هدفهای آموزشی معلم معرف نوع بخصوصی از انواع یادگیری است. معلمان باید در تمام مراحل تهیه طرح آموزشی خود واجرای آن به یافته های روانشناسی یادگیری مراجعه کنند تا ازانواع،شرایط، قوانین، ومظریه های یادگیری اطلاع حاصل نموده آنها را در بهبود: فعالیتهای آموزشی خود مورد استفاده قرار دهند0

 مرحله 3 : فعالیتهای ضمن آموزش 

 معلم باید برای آموزش هدفهای مختلف آموزشی به یادگیرندگان،روشهای مناسب آنها رابه کار گیرد،یعنی بنا به اقتضای هدفها و ویژگیهایی دانش آموزان،از فنون وروشهای مختلف آموزشی،ازجمله روشهای سخنرانی، اکتشافی، بحث گروهی،آموزش برنامه ای،و غیره استفاده نماید0

مرحله 4: فعالیتهای ضمن آموزش  وپس از آموزش

الف: اجرای ارزشیابی در ضمن آموزش برای اصلاح نواقص فرایند آموزش- یادگیری

 ب: اجرای ارزشیابی درپایان دوره آموزشی برای تعیین میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان واتخاذ تصمیمات پرورشی

مرحله 5: فعالیتهای پس از آموزش

بررسی واستفاده ازنتایج ارزشیابیهای اجراشده در ضمن آموزش ودرپایان دوره آموزشی برای تجدید نظردر مراحل مختلف مدل آموزشی .

غایت های پرورشی

غایت های پرورشی را می توان در سطوح مختلف کلیت وجامعیت بیان کرد0برخی از آنهابه کل نظام پرورشی مربوط می شوندمانند(ایجاد رفتارواخلاق پسندیده در پرورش یابندگان)0این غایت پرورشی به دوره ومرحله خاصی ازپرورش اختصاص نداردواز سالهای اول تحصیلات ابتدایی گرفته تا آخرین سالهای دانشگاه قابل انطباق است0بعضی از غایت های پرورشی به همه دروس یا مجموعه ای از دروس یک دوره تحصیلی اختصاص دارند وبالاخره 0بعضی ازغایت های پرورشی نیزمختص درس خاص دریک دوره تحصیلی معین است0

انواع هدف در آموزش وپرورش :

1- هدف،از حیث معنی لغوی درفارسی:                     هدف = نشانه ، غرض                      آماج = نشانه                                                         غایت = پایان ،نهایت، مقصود                       آرمان = آرزو                                  مقصد = محل قصد

2- هدف،از حیث زمان تحقق :             هدفهای کوتاه مدت ، هدفهای میان مدت ، هدفهای دراز مدت .

3- هدف،از حیث مشترک واختصاصی بودن دروس :

4- هدف،از حیث پایه ودوره تحصیلی :     برخی از هدفهابه پایه تحصیلی معینی مربوط می شوندوبعضی دیگر به دوره تحصیلی ویژه ای اختصاص می یابند.

5- هدف،از حیث کلیت :

- هدفهای غایی یا آرمانی فلسفی – عقید تی :     این هدفها بسیار کلی وتجریدی هستند، جنبه فلسفی و عقید تی دارند ودر حوزه عمل خبرگا ن نظا م آ موزش وپرورش قرار می گیرند.

- هدفها ی کلی یا سیاستها و خط مشی های آ موزش وپرورش :

کلیت این هدفها از هدفهای قبلی کمتراست ومعمولاُ برای تمام افرادوآحاد ملت در نظر گرفته می شوند.

- هدفها ی کلی آ موزش وپرورش( درسی) :

          هدفها ی کلی آ موزشی وپرورشی نتایج است که انتظار میرود پس ازآموزش یک موضوع درسی یا انجام فعالیتهای تربیتی عاید دانش آموزگردد.

  روش تهیه غایت های پرورشی :

                                             طرح تایلر

           1

    دانش آموزان

2

جامعه

          3

   نظرمتخصصان

    موضوع درسی

                               

             4

  غایت های پرورشی(موقتی)

  

 

                         5

                  فلسفه پرورشی

                  6

         روانشناسی یادگیری

 

              7

      هدفهای آموزشی

 

 هدفهای آموزشی

بر خلاف غایت های پرورشی که بیاناتی کلی وآرمانی هستند، هدفهای آموزشی قصد ومنظورمعلم رااز آموزش مطا لب درسی به نحوی دقیق ومشخص نشان می دهند0 همه معلمان از آموزش مطا لب درسی قصدومنظوردارندوآنرا به راههای گوناگون، تحت عنوان هدفهای آموزشی،بیان می کند0

راههای مختلف بیان هدفهای آموزشی :

1-    با توجه به فعالیتهای معلم

2-    با توجه به فعالیتهای دانش آموزان

3-    با توجه به عنوان درس

4-    با توجه به یادگیری دانش آموزان

 

هدفهای آموزشی رفتاری:

هدفهای آموزشی رفتاری هدفهای هستند که مقاصد آموزشی معلم رابرحسب عملکرد یا رفتار قابل مشاهده یادگیرنده بیان می کند0

تفاوت عمده بین هدفهای  رفتاری و هدفهای غیر رفتاری در این است که هدفهای رفتاری برحسب عملکرد قابل اندازگیری یادگیرنده توصیف می شوند،در حالیکه هدفهای غیر رفتاری باکلمات وعبارت مبهم ونا مشخص بیان می شوند،ودر نتیجه به سهولت قابل اندازگیری نیستند0

طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی :

در این طبقه بندی ، هدفهای آموزشی ابتدا به سه حوزه یا حیطه با نامهای شناختی ، عاطفی ، روانی- حرکتی

تقسیم شده اند. حوزه شناختی دانش و معلومات وتوانایها ومهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه عاطفی با علاقه ،انگیزش، ونگرش سروکار دارد.و حوزه روانی- حرکتی به فعالیتها ومهارتهایی که هم جنبه روانی وهم جنبه جسمانی دارند ، مربوط می شود.

حوزه شناختی : هدفهای آموزشی حوزه شناختی به فرایندهایی چون دانستن ،شناختن ،فهمیدن ،اندیشیدن ،استدلال کردن ،وقضاوت کردن مربوط می شوند. که به دوبخش دانش و توانایی ها ومهارتهای ذهنی تقسیم شده است.

1-    دانش : شامل یاد آوری وبازسازی امور جزیی وکلی، روشهاوفرایندها ، الگوها ،ساختها ،یا    موقعیتهاست.درواقع دانش عبارت است از یادآوری و بازشناسی مطالب قبلاَ آموخته شده.

خرده طبقه های طبقه دانش :  دانش امورجزیی، دانش اصطلاحات ، دانش واقیتهای مشخص ،دانش راههاو وسایل برخورد باامور جزیی ، دانش امورقراردادی، دانش روالها وتوالی ها ، دانش طبقه بندیهاوطبقات

، دانش ملاکها ، دانش روشها یا روش شناسی ، دانش امورکلی و مسایل انتزاعی یک رشته ، دانش اصل ها وتعمیم ها، دانش نظریه ها وساختها .

 2-توانایی ها ومهارتهای ذهنی : هدفهای مربوط به توانایی ها ومهارتهای ذهنی برآیندهای ذهنی تأ کیدمیکنند. این هدفها درک وفهم مطالب، قابلیت استفاده ازآنها درموقعیتهای تازه ،تجربه وتحلیل ،ابداع و ایجاد آثار تازه ،و داوری و قضاوت را شامل می شوند که شامل:

- فهمیدن یا فراگیری: فهمیدن یعنی درک مطالب که فرد ازآن طریق در می یابد که هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست، بدون اینکه نیاز داشته باشد که آن مطلب را بامطالب دیگر ربط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند.

          خرده طبقه ها :       ترجمه :انتقال معنی ازشکلی از گفتاربه شکلی دیگر.

          تفسیر: تبیین یا توضیح مطالب.  برون یابی(استخراج): بسط اطلاعا ت به ورای دادههای معین

-         کاربستن : استفاده از مطالب انتزاعی(اندیشه های کلی، قواعد اجرایی، روشهای کلی) در موقعیتهای عینی.

-         تجلیل یا تجزیه : شکستن یک مطلب یا موضوع به اجراء یا عناصر تشکیل دهنده آن،به گونه ای که سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورتی روشن نشان داده شود و روابط میان اندیشه های بیان شده مشخص گردند.

خرده طبقه ها :            تحلیل عناصر   ،     تحلیل روابط   ،    تحلیل روابط سازمانی .

-         ترکیب : پهلوی هم گذاشتن عناصر واجزاء برای ایجاد یک کل یکپارچه وتولید طرح یا ساختی که قبلا بدین شکل وجود نداشته است . ترکیب همان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی یا خلاقیت معر.ف است.

خرده طبقه ها :       تولید یک اثر بی همتا ، تولید یک نقشه یا یک مجموعه اقدامات پیشنهادی، استنتاج مجموعه ای از روابط انتزاعی .

-         ارزشیابی : داوری درباره ارزش مطالب وموضوعات برای مقاصد معین.

خرده طبقه ها :    داوری براساس شواهد درونی ،  داوری براساس ملاکهای بیرونی .

 

نمودار طبقه بندی هدفهای آموزشی(حوزه شناختی)

 

 

 

 

 

ارزشیابی

تحلیل

تحلیل

تحلیل

تحلیل

تحلیل

کاربستن

کاربستن

کاربستن

کاربستن

فهمیدن

فهمیدن

فهمیدن

فهمیدن

فهمیدن

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

    

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 06:43 ب.ظ | نویسنده: آموزشیار | چاپ مطلب 2 نظر