قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

نمونه سوالات مبانی رایانه

نمونه سوالات مبانی رایانه


1

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) پردازش:
ب) داده:
ج) پرونده(فایل):
2
 جای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
الف) نرم افزارها به دو دسته ................ و ................تقسیم می شوند.
ب) یک کیلو بایت برابر .................
ج) موتورهای جستجو از برنامه هایی  به نام ................. استفاده می کنند.
3 مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) گره:
ب) دیوار آتش:
 ج) شیار:
4 چهار پیکر بندی اصلی شبکه را نام ببرید؟


5 کاربرد های ارتباطات و تبادل اطلاعات را نام ببرید ؟(چهار مورد)

6 در مورد آدرس زیر اجزاء خواسته شده را مشخص کنید.(نام کاربر- نام محدوده و نوع محدوده).
  aeinstein@phy.prinston.edu
7 برخی از تخریب هایی که ویروس ها ایجاد می کنند را نام ببرید؟(4مورد)
8 اتوماسین را تعریف کنید؟
9 فرق بین حافظه RAM  و ROM  را بنویسید؟
10 پیکسل را تعریف و دو نوع از صفحه نمایش را نام ببرید؟
11 چه موادی به دیسک سخت لطمه می زنند؟
1 مفاهیم زیر را مختصر شرح دهید؟
الف)رایانه                                                  ب)پردازش
ج)رویه و روند                                           د)نرم افزار
2 عدد47- را در یک بایت ذخیره کنید.
3 اگر گنجایش یک دیسک سخت 64 گیگا بایت باشد .ظرفیت آن چند کیلو بیت است؟

4 انواع شبکه های رایانه ای را از نظر پیکر بندی  و از نظر بعد و وسعت جغرافیایی  نام ببرید؟
5 عوامل موثر در انتقال اطلاعات را نام ببرید؟
6 مفاهیم زیر را مختصر شرح دهید.
الف)اینترنت                                     ب)حافظهCMOS
ج)URL                                          د)پراکسی
7 تفاوت ویروس ها وکرم های رایانه ای را بیان کنید و امنیت رایانه ای را شرح دهید؟
8 قسمت های مختلف واحد سیستم رایانه را نام ببرید و بیان کنید چه عواملی تعیین کننده ی برتری یک رایانه شخصی بر دیگری است؟
9 مفاهیم زیر را مختصر شرح دهید؟
الف)گذرگاه                                     ب)ALU
ج)ورودی مستقیم                             د)رسام
10 حافظه جانبی چیست؟ انواع آن را نام ببرید و یکی را مختصر شرح دهید؟
11 انواع حافظه را از نظر دسترسی به اطلاعات نام ببرید و شرح دهید؟

12 چاپگر چیست؟ و چهار نوع متداول آن را نام ببرید؟
13 آدرس پست الکترونیکی خود را بنویسید و اجزای آن را توضیح دهید و نوع محدوده های زیر را مشخص کنید؟
 الف)NET        ب)EDU    ج)GOR      د)COM       و)ORG
14 ریز پردازنده چیست؟ کجا قرار دارد؟ دو قسمت اصلی آن را نام ببرید و چه کاری انجام می دهند؟
15 کلید های زیر چه کاری انجام می دهند؟
الف)Delete                                          ب)Enter
16 برای تایپ کارکتر های زیر و دستورات زیر چه کلید هایی را باید فشار دهیم؟
الف)    @                               ب)صفحه کلید فارسی تایپ کند

17 مفاهیم زیر را مختصر شرح دهید؟
الف)   FTP                         ب) HTML                                  ج)نشر رومیزی
د)   RAM       و) RLm              م)پیکسل                    
1 طبقه بندی رایانه ها را از لحاظ اندازه بنویسید؟

2 سخت افزار را تعریف کنید؟

3 ویدئو کنفرانس را تعریف کنید؟

4 آنچه راجع به مودم می دانید بنویسید؟

5 متداولترین کاربرد های اینترنت را بنویسید؟

6 اتو ماسیون را تعریف کنید؟

7 سه نوع تراشه حافظه را بنویسید؟

8 صفحه نمایش را شرح دهید؟


9 دود چه لطمه ای می تواند به رایانه بزند؟

10 متداولترین سیستم های عامل را نام ببرید؟

11 برنامه ایجاد واقعیت مجازی را بنویسید؟

13 فرمولهای زیر را با ساختار QBASIC بنویسید؟    
                                       


14 خروجی برنامه های زیر را بنویسید؟
 INPUT   X
LET  Y=SQR(X)
LET  Z+INT(Y)
PRINT X,Y,Z
1 برنامه ای به زبان بیسیک بنویسید که اعداد از صفر تا10 را تولید و چاپ کند؟


16 اعمال ,CUT   PASTE,COPYدر ویندوز را شرح دهید؟


17 در نرم افزار Word برای انتخاب قلم چه اعمالی انجام می دهید؟


1 مراحل پردازش مسافت طی شده در کیلومتر شمار یک اتومبیل را بنویسید؟
    خروجی        پردازش      ورودی
  

2 واژه های الف)نرم افزار        ب) جرایم رایانه ای                 ج)قابلیت ریز پردازنده
الف)
ب)
ج)
3 دو جزء اصلی واحد سیستم عبارتند از :
4 یک مگا بایت به طور تقریبی برابر است با...
1)000/10        2)000/100         3) یک میلیون بایت          4) یک میلیارد بایت
5 کدام کاربرد اینترنت به مردم در نقاط مختلف دنیا اجازه می دهد ملاقات های رو در رو داشته باشند؟
1)پست صوتی           2)سرویس         3)دور نگار         4)ویدئو کنفرانس
6 عوامل موثر در انتقال اطلاعات کدامند:
1)............2).............3)...............4).............
7 مفهوم گذر گاه و گره در شبکه خطی چیست؟


8 کدام گزینه برای نوشتن صفحات وب استفاده می شود؟
الف)افت ی پی(FTP)        ب) HTML             ج) http         د) URL
9  URLچیست؟ ( 5/0)در URLنوشته شده قسمت های مختلف را نام گذاری کنید؟
                                                                                                                           http://www.yahoo.com

10 عموما به اولین صفحه درون یک سایت................می گویند.
11 ...............بزرگترین شبکه جهان است و((ما در همه شبکه ها )) نامیده میشود.
12 منظور از اتو ماسیون چیست؟ یک مورد از مزیت های آن را بنویسید؟
13 در معماری بار کاربران می توانند با قرار دادن ..............در  شیار های توسعه که بروی ................تعبیه شده سیستم خود را ارتقاء دهند.
14 بهترین روش برای ارسال اطلاعات از طریق تلفن استفاده از..................است.
الف) گذرگاه     ب)درگاه موازی         ج)درگاه سریال    د)درگاه سریال و موازی
15 رایانه های کوچک و جیبی از کدام صفحه نمایش استفاده می کنند.
الف)کریستال مایع         ب)لامپ اشعه کاتدی      ج)لیزری      د)گرمایی    
16 خروجی رسام را توضیح دهید؟

17 کدام گزینه ها فقط ورودی کامپیوتر است؟      الف)صفحه کلید- چاپگر     
ب)هارد دیسک- چاپگر    ج)موشواره- صفحه کلید    د) موشواره- صفحه نمایش
18 متداولترین  نوع دیسک نرم ........ اینچی است. که ظرفیت آن - مگا بایت است.

19 برای ذخیره دائمی برنامه ها و داده ها از حافظه------- استفاده می شود.

20 با توجه به اینکه نحوه دستیابی اطلاعات در نوار مغناطیسی  از نوع ترتیبی است و وسیله کندی می باشد مزیت کاربرد آن چیست؟

21 نوار وظیفه در desktop را توضیح دهید:?

22 گزینه documentدر منویstartرا توضیح دهید؟

23 چگونه می توان چند پنجره که همزمان باز هستند مرتب کرد؟

1 پردازش داده را تعریف کنید؟
2 انواع رایانه را نام ببرید؟
3 سیستم را تعریف کنید؟
4 سخت افزار را تعریف کنید و 4دسته از آن را نام ببرید؟ 

5 اگر گنجایش یک دیسکت نرم 44/1 مگا بایت باشد ظرفیت آن چند بیت است؟

6 پست الکترونی را توضیح دهید؟

7 از پنج فناوری کانال هلی ارتباطی 4 مورد را نام ببرید؟

8 شیوه های ارسال داده به صورت موازی و سریال را با یکدیگر مقایسه کنید و واحد سرعت را بیان کنید؟

9 انواع پیکر بندی شبکه را نام ببرید؟

10 سیستم نامگذاری محدوده DNS را توضیح دهید و بگوئید از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

11 تار جهان گستر وب با وب چه فرقی دارد؟
1 تعاریف زیر را بنویسید؟
الف)پردازش داده               ب)PDA                ج)سیستم
د)رویه                                 ه)نرم افزار              و)تبادل اطلاعات 
2 واحد های اندازه گیری داده در حافظه را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید؟
3 منابع اشتراکی را توضیح دهید؟
4 جهت های انتقال داده را نام برده و توضیح دهید؟
5 سیستم عامل شبکه(NOS) را توضیح دهید؟
6 گروه های خبری را با ذکر مثال توضیح دهید؟
7 دیوار آتش (fire wall) را توضیح- دهید؟

8  جرایم رایانه ای را تعریف  کرده و4 جرم رایانه ای را بنویسید؟

9 حافظه CMOSرا توضیح دهید؟
10 ورودی مستقیم را توضیح دهید و وسایل ورودی مستقیم را نام ببرید؟

11

 واحد کنترل را توضیح دهید؟


1 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
الف)اطلاعات            
  ب)سیستم           
  ج)پروتکل
2 سیستم عامل شبکه(NOS) چه وظیفه ای دارد؟

3 قابلیت های رایانه جیبی (PDA) را بنویسید؟

4 اندیس را تعریف کنید؟

5 شرکت ارائه دهنده سرویس های اینترنت (ISP) در مقابل دریافت وجه چه امکانات  را در اختیار مشترک قرار می دهد؟

6 جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
الف) دیوار آتش می تواند شامل یک رایانه خصوصی با نام ........... استفاده می نماید.
ب) بزرگترین تابلوی اعلانات جهان........................ نام دارد.
پ)برای انتقال پرونده در فاصله دور از سرویس دهنده ...............استفاده می کنیم.
ت)یکی از مشخصه های مهم کامپیوتر ...................آن است.
7 اینترنت و وب چه تفاوتی با هم دارند.

8 از نشر رومیزی برای چه کارهایی استفاده می شود.(چهار مورد)

9 برای امنیت کامپیوترها چه کارهایی انجام می دهیم؟
10 نصب و استفاده یعنی چه؟


11 حافظه ROM را تعریف کنید؟

12 رسام را تعریف کنید؟

13 چهار نوع از چاپگرها را نام ببرید؟

14 به نظر شما دود چه لطمه ای می تواند به رایانه ها بزند؟

15 گزینه درست را انتخاب کنید؟
1)بهترین روش برا ارسال از طریق تلفن استفاده از ................. است.
الف)گذر گاه        ب)درگاه موازی      ج)درگاه سریال     د)درگاه سریال و موازی
2)در دیسک ها  داده بر روی دایره های هم مرکزی بنام ................ذخیره می شود.
الف)صفحه            ب)شیار              ج)قطاع                د)کارتریج
16 از عبارات زیر کدام درست و کدام نادرست است.
الف)نام دیگر برد اصلی مادر برد است.
ب)انتقال به صورت موازی سریعتر و برای ساخت کوتاه مناسب است.
ج)متجاوز رایانه ای برای انجام مقاصدش نیاز به یک رایانه و یک چاپگر دارد.
د)برنامه هایی که در حال کارکردن با آنها هستیم در حافظه ROMنگهداری        می شود.

17 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
الف)در قسمت پائین میز کار نواری افقی به نام ............... قرار دارد.
ب)بالاترین نوار در یک پنجره را  نوار ............. گویند.
18    دستورات زیر چه کاربردی دارند.
الف) RUN ..................
ب) FIND ...................
1 رایانه چیست؟

2 عمل پردازش را تعریف کنید؟


3 جدول اندازه گیری واحد حافظه و داده را بنویسید؟


4 سیستم را تعریف کنید؟

5 پست الکترونیک را شرح دهید و مشکل عمده تلفن تصویری  چیست؟


6 آنچه در مورد  Modemمی دانید بنویسید؟


7 پیکر بندی شبکه ها را فقط نام ببرید؟


8 آنچه در مورد ISP  می دانید بنویسید؟

9 وب سایت چیست؟

10 تفاوت ویروس و کرم اینترنتی چیست؟


11  معنی اصطلاحات زیر را بنویسید؟ (           )WWW (          )CAM
(                    )CD(                    )Secter(                       )CPU
(                  )ERGONOMIC (                        )MAN
12 کارت توسعه چیست؟

13 وسایل پویشگر را تعریف و دو مورد را نام ببرید؟


14 دیسک نوری را شرح دهید؟

15 آنچه در مورد دیسک نرم می دانید بنویسید؟


1 منظور از سیستم اطلاعاتی چیست؟
2 رویه چیست؟

3 نرم افزار را تعریف کنید؟

4 منظور از نرم افزار کاربردی چیست؟

5 مفهوم سرویسonline رابنویسید؟

6 انواع فناوری رانام ببرید؟

7 عوامل موثر برانتقال اطلاعات را ذکر نمائیئ؟

8 Pbs چیست؟
9 شبکه سلسله مراتبی راتعریف کنید؟
10 انواع شبکه ها رانام برده و یکی را به دلخواه تعریف کنید؟

11 متداولترین روش برای دسترسی به اینترنت را شرح دهید؟

12 اندیس را بیان کنید؟
13  URLرا تعریف کنید؟

1
 درهریک ازسوال های زیرجواب صحیح راانتخاب کرده وباعلامت ضربدرمشخص کنید؟
a) رایانه رو میزی قادر است    .................. 
الف)یک لیست را مرتب کند                          ب)اعداد را جمع کند       
 ج)ارتباطات بی سیم برقرار کند                       د)تمام موارد
b) کدامیک از وسایل زیر ورودی نیست؟
الف) اسکنر      ب) چاپگر     ج) قلم نوری     د)صفحه نمایش لمسی
c) بکارگیری تصویروصداوفناوری رایانه درموردکدامیک ازمواردزیر صحیح می باشد؟
الف) پست صوتی      ب)ویدئو کنفرانس    ج) پست تصویری   د)تلفن تصویری
2 از عبارات زیرکدام درست وکدام نادرست است بنویسید؟
-سیر تکلمل وسایل پردازش داده از چرتکه آغاز می شود...........................
-پهنای باند تعیین کننده سرعت انتقال نمی باشد.............................
-قلم نوری یک وسیله خروجی است..............................
3 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید؟
-دستور العمل (مقایسه کن) یک دستور العمل .............است.
-شبکه های محلی رایانه ها را در یک .................به هم وصل می کنند.
4 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
مرورگر وب:
پرونده(فایل):
مجرم رایانه ای:
5 چهار پیکربندی شبکه هارانام ببرید؟
6 در مورد ((پست صوتی)) توضیح دهید؟
7 چهار کارت توسعه رانام ببرید؟

8 درURL)) ))زیراجزای خواسته شده رامشخص کنید؟
الف)نام محدوده      ب)نوع محدوده        ج)پروتکل
http//:www.ali.org    
9 متخصص رایانه به چه کسی گفته میشود؟

10 در مورد ((اندیس ها))توضیح دهید؟

11 در مورد سرویس های ((online)) توضیح دهید؟

12 یکی از معایب دیسک نرم رابنویسید؟

13 مهمترین وسایل خروجی را نام ببرید؟

14 ((درگاه))چیست؟ و به چه منظور در رایانه استفاده میشود؟
15 محاسن ((اتوماسیون))را بنویسید؟(سه مورد)
16 کدام ویژگی یک سیستم اطلاعاتی آن رانیازمندانسان میسازد؟

17        دودسته اصلی نرم افزارهارانام ببرید؟و یکی رابه اختصار شرح دهید؟
18 قسمت های اصلی پردازنده مرکزی را نام برده و وظایف هریک را نام ببرید؟
19 ((پیکسل))چیست؟و چه تاثیری در وضوح تصویر دارد؟
1 جملات درست و نادرست را مشخص کنید؟
-یک گروه هشتایی از بیت ها بایت نامیده می شود.
-حافظه اصلی از نوع نرم افزار است.
-پهنای باند تعیین کننده سرعت انتقال است.
-در شبکه خطی یک واحد مرکزی عملیات شبکه را هماهنگ می کند.
-اتوماسیون یهنی جایگزینی انسان با رایانه در برخی امور
-نشر رومیزی یک نوع واژه پرداز قوی است.
-رسام ها جزو وسایل ترسیمی همه منظوره هستند.
-دیسک های نوری فقط یکبار قابل نوشتن هستند.

2 جاهای خالی را با کلمات خالی پر کنید.
-ریز رایانه ها به دو دسته ................. و .................. تقسیم می شوند.
-داده هادر رایانه های بزرگ به جای بایت براساس ...............سازماندهی میشوند.
-متداولترین روش برای دستیابی به اینترنت ازطریق یک ..................یا .....................است.
-بهترین روش برای ارسال اطلاعات ازطریق تلفن استفاده از درگاه.......است.
-نحوه دستیابی ذر دیسک ها ......... ودر نوار مغناطیسی .......... است.
-در دیسک ها داده بر روی دایره های هم مرکزی با نام....... ذخیره می شوند.

3 گزینه مناسب را انتخاب کنید.
-در کدامیک ازشبکه های زیر تمام رایانه ها مستقیما به یک رایانه مرکزی وصل  می شوند.      الف:حلقه          ب:ستاره           ج:خطی         د:سلسله مراتبی
-کدام کاربرد ارتباطات به مردم در نقاط مختلف دنیا اجزه می دهد ملاقات های رودررو داشته باشند.
الف:پست صوتی         ب:سرویس online      ج:دورنگار        د:ویدئو کنفرانس
-برای یک دانشگاه از کدام محدوده استفاده می کنیم.
الف:org        ب:com        ج:EDU       د:net
-کدام یک ازسرویس های زیربرای جستجو و انتقال پرونده های موجود در رایانه ها ی مختلف به کار میرود.
الف:اف تی پی         ب: تل نت          پ:HTML          د: یوزنت
-سه نوع تراشه حافظه عبارتند از: RAM وROM و……..
الف:حافظه دائمی         ب:CMOS        ج:حافظه اصلی        د:حافظه موقتی
-رایانه های کوچک و جیبی از کدام صفحه نمایش استفاده می کنند?
الف:کریستال مایع       ب:لامپ اشعه کاتدی         ج:لیزری       د:گرمایی
4 پردازش داده را تعریف کنید؟

5 سیستم اطلاعاتی راتعریف کرده و اجزای آنرا نام ببرید؟


6 نرم افزارراتعریف کنید.نرم افزارهابه چنددسته تقسیم میشوند؟نام ببرید


7 اگرگنجایش یک دیسک نرم 32/1 کیلوبایت باشدظرفیت آن چند بیت است؟


8
 تفاوت بین ارسال یک طرفه ونیمه دو طرفه وتمام دو طرفه توضیح دهید؟

9 مودم را تعریف کنید؟
10 شرکت های ارائه دهنده سرویس های اینترنت چه اطلاعاتی را در اختیار مشتریان قرار می دهند؟

11 دیوار آتش چیست؟

12 اجزای URL مقابل را مشخص کنید؟           http/:www.microsoft.org

13 اینترنت واکسترانت را تعریف کنید؟

14 امنیت رایانه راتعریف کنید.برای حفظ امنیت رایانه چه مواردی بایدرعایت شود؟
(2مورد)

15 دو جزء اصلی واحد پردازنده را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

16 دو کارت توسعه رانام برده و وظیفه یکی را مختصرا توضیح دهید؟

17 پیکسل چیست و چه تاثیری در وضوح تصویر دارد؟

18 تفاوت بین ورودی با استفاده از صفحه کلید و ورودی مستقیم چیست؟
1 درستی و نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید؟
الف:دستور العمل ((مقایسه کن))یک دستور العمل محاسباتی است.
ب:حافظه هصلی از نمع سخت افزار است.
ج:ازURLبرای تعیین مسیر پست الکترونی استفاده می شود.
2 گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
الف:یک مگا بایت به طور طقریبی برابر است با:
1-1000 بایت     2-100000 بایت      3-1میلیون بایت    4-1میلیارد بایت
ب:کوچکترین رایانه از نظر اندازه کدام است؟
1-نوت بوک       2-رایانه جیبی    3-رایانه شخصی       4-ریز رایانه
ج:برای یک دانشگاه از کدام محدوده استفاده می شود؟
1-org             2-com            3-EDU          4-net
واحد اندازه گیری سرعت پردازنده کدام است؟
1-مگا بایت        2-مگا هرتز          3-مگا بیت          4-هرتز
3 پردازش داده ها را تعریف کنید؟


4 خصوصیات یک سیستم را معرفی کنید؟

5 هدف کلی سیستم اطلاعاتی چیست؟

6 کار وسایل ارتباطی چیست و مهمترین وسیله ارتباطی چیست؟


7 واحد سیستم چیست و دو جزء مهم آن را نام ببرید؟


8 تفاوت دو پیکربندی شبکه ستاره ای و شبکه خطی چیست؟


9 مفهوم پروتکل در ارتباطات چیست؟


10 سیستم نام گذاری (DNS) چیست؟ در این سیستم یک آدرس از چه قسمت هایی تشکیل شده؟(یک مثال بزنید)

 

11 متداولترین فعالیت در اینترنت چیست؟

12 وظیفه سرویس دهنده پراکسی چیست؟


13 ابزارهای جست وجو چگونه ابزاری هستند و دو اصلی آن را نام ببرید؟

14 ارگونومیکس در چه موردی بحث می کند؟

 15 منظور از برنامه های کاربردی چیست؟
16 در مورد گذرگاه توضیح دهید؟

17 از نوار مغناطیسی چگونه استفاده می شود و نحوه دسترسی به داده ها در آن چگونه است؟

18 وسایل اشاره گرچیستند ودو نمونه از آنهارانام ببرید؟

19 منظور از معماری باز و بسته چیست؟
1 قابلیت های استفاده از رایانه PDA(جیبی) را بنویسید؟
2 سیستم اطلاعاتی باید بتواند در صورت لزوم خود را ----------یا---------- نماید ولازمه انجام این نوع عملیات--------------و------------- است.
3 دو جزء مهم سیستم کدامند؟
4 پروتکل را تعریف کنید؟
5 ار تباطات را تعریف کنید؟
6 جاهای خالی را عبارات مناسب بنویسید؟
الف) پهنای باند تعیین کننده ی ------------- انتقال است.
ب)-----------دستگاهی استکه سیگنال های انالوگ و دیجی تال را به هم تب دیل می کند
پ)اینترنت دارای یک روش ادرس دهی است که -------------نام دارد
ت)صفحات وب با کد-----------نوشته شدهاند
ث)یاهو یک-------------- است
ج)---------------برای یلفتن اطلاعات مورد نظر در وب به کار می روند
7 مهم ترین سرویس ها اینترنت کدامند {فقط  چهار مورد}
8 اندیس ها را تعریف کنید؟
9 علم ارگونومیکس چیست؟
10 برخی از تخریب هایی که ویروس ها ایجاد می کنند را بنویسید (چهار مورد)
11 تفاوت دو نوع حافظه اصلیRAM    و   ROM      را بنویسید؟
12 نصب و استفاده یعنی چه؟
13 رسام را تعریف کنید؟
14 چهار نوع متدوال  از چاب گر ها را نام ببرید؟
15 شیار و قطاع را تعریف کنید؟
16 از تابش لیزر برای ------------ یا -------------- در دیسکهای نوری استفاده می شود.
17 جاهای خالی را با عبارا ت مناسب پر کنید؟
الف)در قسمت پایین میزکار نواری افقی بنام----------قرار دارد
ب)بالا ترین نوار در یک پنجره را نوار ------------ گویند
ج)X در گوشه سمت راست در یک پنجره برای -------------بکار می رود
د)find  به معنی-------------------------------- است
1 کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟
الف)حافظه اصلی از نوع نرم افزار است ب)هر هشت بیت یک بایت است
2 کدام عبارت درست است؟ یک مگابایت تقریبا برابر است با
الف)10000بایت ب)100000بایت ج)یک میلیون بایت
3 مودم را تعریف کنید؟
4 شبکه های محلی رایانه ها را در یک 000000000به هم وصل می کند0
5 کدام کاربرد اطلاعات به مردم درنقاط مختلف دنیا اجازه ملاقات رو در رو می دهد؟
1) پست صوتی  2)سرویسonline 3)دورنگار 4)ویدعوکنفرانس
6 تل نت چیست؟
7 درURLمقابل اجزاع خواسته شده را مشخص کنید؟  http://www. Freesoft,org
1)نام محدوده 2)پرو تکل 3)نوع محدوده
8 اتو ماسیون چیست؟
9 واحد اندازه گیری سرعت پردازنده کدام است؟
1)مگابایت 2)مگا هرتز 3)مگا بیت 4)هرتز
10 کدام درست است؟ 1)نام دیگر برد اصلی برد پردازنده است
2)در یک درگاه سریا ل داده را بیت به بیت و یک درگاه موازی داده را بایت به بایت منتقل می کند
11 وظیفه ی وسایل ورودی چیست؟
12 نحوه دستیابی به اطلاعات در دیسکد ها0000000000و درنوار مغناطیسی00000000
می باشد
13 کدامیک از موارد زیر سیستم عامل نیست؟
1)ویندوز98 2)ویندوز NT 3)برنامه کمکی 4)UMX
14 توانایی اجرای همزمان چند برنامه کاربردی توسط یک پردازنده00000000نامیده می شود
1)چند پردازشی 2)چند وظیفه ای 3)چند کاره 4)هر سه مورد
15 واسط گرافیکی چیست؟
16 کار مترجم چیست؟
17 سه وظیفه سیستم عامل را نام ببرید؟
18 بر نامه صفحه گسترده چیست؟
19 کاربرد نرم افزار امو زشی چیست؟
20 کدام برنامه برای پردازش داده های عددی مناسب است؟ 1)اراعه گرافیکی مطالب
2)نثررومیزی 3)وازه پرداز 4)صفحه گسترده
21 منظور از واقعیت مجازی چیست؟
22 نوار عنوان ونوار ابزارقا لب بندی را در برنامه wordتوضیح دهید؟
23 وازه پردازی را تعریف کنید؟
24 عملکرد کلید های زیر را در word بنویسید؟
 1) اینتر 2)END+CTRL
25 عملکرد کلید های زیر در برنامهEXCELرا بنویسید؟
 2)HOME+CTRL PGUP+ALT(1
26 شیوه اضافه کردن وحذف کردن یک سلول درEXCELرا شرح دهید؟
27 الگو ریتم را تعریف کنید؟
28 شبه کد را تعریف کنیدو شبه کد تعیین واسط هندسی دو عدد را بنویسید؟
29 نمودار گردشی را تغریف کنیدو نمودار گردشی تعیین قدر مطلق یک عدد را رسم کنید؟
30 در نمودار گردشی از بیضی برای000000000واز متوازی الاضلاع برای000000000استفاده می شود
31 درQBSICداده ثابت را تعریف و انواع ان را نام ببرید؟
32 الگوریتم وبرنامه ای را بنویسید که مسا حت دایره ای به شعاع 4 را محاسبه وچاپ کند؟
33 الگوریتم وبر نامه ای بنویسید که معدل سه عدد مفروض را محاسبه وچاپ کند؟
1 فرق میان داده و اطلاعات را بیان کنید؟
2 رایانه وسیله ای برای--------------- داده است:
3 فرق میان سیستم عامل dos وwindoes98      رابیان کنید؟
4 برای یافتن پوشه هاو پروندها کدام گزینه ها را انتخاب می کنیم؟

   FIND  -  FILES  FOLDERS{ج      FIND  - FILES {الف

  FIND – PROG RAM FILE{د       FIND  -  FOLDER{ب
5 برای عوض کردن پشت زمینه یا صفحه        Desktop  چه باید کرد؟
PROPERTIC :
6 عملکرد کلید های زیردر اینتر نت را بنویسید؟
1}  FORWARD:

2}  REFRESH:

3} HOME:
7 اهداف سیستم را نام ببرید؟
8 دو جزء مهم واحد سیستم را نام ببرید؟
9 مشکل اصلی ویدعو کنفرانس را بنویسید؟
10 سرویس های online      را تعریف کنید؟
11 قوانینی بر اساس ان فرستنده و گیرنده اطلاعات خود را مبادله می کنند------------نام دارد
12 مودم را تعریف کنید؟
13 مرور گر وب را تعریف کنید؟
14 بزرگترین تابلو اعلانات الکترونیکی-----------------نام  دارد؟
15 متداول ترین کاربرد اینترنت را نام ببرید؟
16 تخریب هایی که ویروسها ایجاد می کنند؟
17 برای امنیت رایانه چه مواردی باید رعایت شود؟
19 اطلاعات از درگاه  سریال به صورت---------------- و از درگاه موازی---------------- ارسال میشود؟
20 دو مشخصه مهم صفحه نمایش را بنویسید؟
21 رسام را تعریف کنید؟
22 دلیل استفاده از حافظه جانبی را بنویسید؟
23 مهم ترین انواع دیسکدهای مغناطیسی رانام ببرید؟
1 اصطلات زیر را تعریف کنید؟
الف)پردازش:
ب) داده:
ج: فایل   
2 جای خالی را با عبارات مناسب پر کنید؟
الف) نرم افزا ها به دو دسته -----------و ------------- تقسیم میشوند
ب)یک کیلو بایت برابر -------------------
3 تلفن تصویری از چه اجزایی تشکیل شده است و مشکل اصلی در استفاده از ان چیست
4 چهار پیکو بندی اصلی شبکه را نام ببرید؟
5 مودم را تعریف کنید؟
6 مهم ترین سرویس های اینتر نت را نام ببرید؟
7 در مورد ادرس زیر اجزاء خوسته شدهرا مشخص کنید؟           { نام کاربر-نام محد ود ه-و نوع محدوده}

aeinstein@phy. Prinston.edu
8 ازعبارت های زیر کدام درست و کدام نادرست است؟
الف) ازURL برای تعیین مسیر پست الکترو نیک استفاده می کنند.
ب)اینترنت و وب دو نام برای نامیدن یک چیز واحد هستند
ج)از ربات ها فقط در مراکز صنعتی استفاده می شود
پ)نام دیگر برد اصلی مادر برد است
9 از نشر رو میزی برای چهکارهایی استفاده می شود؟  {چهار مورد}
10 برتری ربات به انسان ها در چیست؟
11 از---------------- برای طراحی و تولید محصولات استفاده می شود

1)CAD 2)CAM 3)ROBOT 4)1و2  درست است
12 چرا به حافظه RAM حافظه مو قتی  می گو یند؟
13 شمارندهی سیستم ------------- عملیات رایانه را کنترل می کند و با واحد -------------- اندازه گیری می شود
14 پیکسل را تعریف کنید و دو نوع از صفحه نمایش را نام ببرید؟
15 چه مواردی به دیسک سخت لطمه می زنند؟
16 دیسک نرم راتعریف ویکی از معایب  ان را بنویسید؟
17 میز کاررا تعریف کنید؟
18 عبارات زیر به چه معنی ه ستند
الف) RVN---------:
ب)---------:STAND BAY:
ج)FIND--------:
ت)SHAT DOWN---------:
1 خصوصیات اصلی نسل اول تا سوم کامپیوترها را بنویسید؟
2 دو مورد از خصوصیات سیستم را بنویسید؟
3 اجزای سخت افزار سیستم را نام ببرید؟
4 نرم افزارها به چند دسته تقسیم می شوند؟  نام ببرید؟
5 مودم را تعریف کنید؟
6 انواع پیکربندی شبکه را نام ببرید؟
7 انواع شبکه را از نظر وسعت جغرا فیایی نام ببرید؟
8 ویروس و کرم را تعریف کنید؟
9 تفاوت حافظه RAM       و       ROM           را بنویسید؟
10 از دستگاهای زیر کدام ورودی و کدام خروجی اند؟

صفحه کلید                          صفحه نمایش                      چا بگر                         بلند گو 
11 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
اینتر نت:

اکسترانت:


شیار:
12 دو حافظه جانبی را نام برده تفاوتی بین انها  ذکر کنید؟
1 پردازش را تعریف کنید؟
2 انواع رایانه از نظر اندازه را نام ببرید؟
3 سیستم را تعریف کنید و دو خصوصیت یک سیستم را نام ببرید؟
4 انواع داده ها را نام ببرید با ذکر مثال؟
5 پنج دسته سخت افزار کدامند؟
6 نرم افزار چیست؟ دو دسته اصلی ان کدامند؟
7 ارتباطات را تعریف کنید و امکانات ایجاد شده توسط ان کدامند؟{3 مورد ذکر کنید}
8 عوامل و ملزومات ارتباطات  کدامند؟
9 عوامل موثر در انتقال اطلاعات را نام ببرید؟
10 پروتکل در ارتباطات یعنی چه؟
11 متداول ترین کار بردهای اینتر نت را نام ببرید؟
12 مکان مشخص محدوده های زیر را  مشخص کنید؟

COM{                        }             EDU{                        }      {                     } GOV         
13 قسمتهای مختلف ادرس mhessabi@sharif . edu        را مشخص کنید؟
14 اتوماسیون را تعریف کنید ومثال  بزنید؟
15 برای امنیت رایانه ها و حفظ منابع انها  چه کارهایی باید انجام داد؟
16 مجرم رایانه ای کیست و 3 مورد جرم رایانه ای را نام ببرید؟
17 دو مورد از تخریب ویروس ها رایانه ای را بنویسید؟
18 سه نوع تراشه حافظه را نام ببرید؟
19 قابلیت ریز پردازنده چگونه بیان می شود؟
20 وظیفه واحد حساب و منطق را بنویسید؟
21 انواع متداول چا بگرها را نام ببرید؟
22 دو مشخصه مهم صفحه نمایش چیست؟
23 پیکسل را تعریف کنید؟
24 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید؟

یک مگابایت-------------------- کیلو بایت است

عموما به اولین صفحه وب--------------- می گویند
1 الف} سیستم پردازش داده را تعریف کنید؟

ب} سه نوع متفاوت رایانه را بنویسید:
2 سیستم را تعریف کنید؟  کدام ویزگی یک سیستم اطلاعاتی ان را نیازمند انسان میسازد؟
3 وظیفه وسایل ارتباطی را بنویسید؟
4 در مورد تفاوت بین ارسال یک طرف و نیمه دوطرف و تمام دو طرف توضیح دهید؟
5 منظور از سرویسهای online     چیست؟  وچه امکاناتی ایجاد می کنند؟
6 جاهای خالی را با عبارت مناسب بنویسید؟

الف} شبکه های محلی رایانه را در یک --------------- به هم وصل میکند.

ب} -------------- شبیه به اینترنت است با این تفاوت که بیش از یک سازمان را به هم مرتبط میسازد

ج} برای ایجاد دیوار اتش از یک رایانه امنیتی خاص با نام------------- استفاده میشود

د} یاهو یک -----------است

ه} در دیسکها  داده روی دوایر متحد المرکز با نام------------------- ذخیره میشود
7 در url   مقابل اجزای خواسته  شده را مشخص کنید؟

http: " www . freesoft.org
8 الف}  ارگونو میکس را تعریف کنید؟


ب} برتری ربات به انسانها در چیست؟


ج} معنی امنیت رایانه  را بنویسید؟
9 دو نوع در گاه متداول در ریزرایانه ها را بنویسید و با هم مقایسه کنید؟
10 " برد اصلی  "  چیست؟
11 تفاوت خروجی صفحه نمایش و چابگر در چیست؟
12 کربرد" رسام " و "وسایل پویشگر" رابنویسید؟
13 انواع دیسکهای مغنا طیسی رانام برده ومقایسه کنید؟
14 گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟

1} کدام گزینه در محیط ویندوز اتفاقی که در هر لحظه در حال رخ دادن است را نشان می دهد

الف} نواروضعیت             ب} نوار ابزار          ج} نوار منو                    د}نوار عنوان

2} عملکرد گزینه programs از منوی start    چیست؟

الف} فهرست برنامه های رایانه ای را مشاهده نمود                   ب}باز کزدن پوشه ها

پ} فهرستی از برنامه های رایانه ای که می توان انها را از این محل اجرا کرد

ج} جستجو برای پرونده ها و پوشه ها

3} کدام گزینه ها برای مرتب کردن پوشه ها بکار می رود؟

الف} tool bars                  ب} file                  ج}   arrange  icons        د} propertic

4}عملکرد کلید "Esc "  چیست؟

الف} نمایش حروف بزرگ              ب} جلوگیری از حرکت تصویر                   ج} ایجاد فاصله 

د}  لغو دستور  ویا بستن یک منو و بازگشت به صفحه کاری
1 انواع رایانه را نام ببرید؟
2 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
الف} فایل:
ب} سخت افزار:
پ} پست الکترو نیکی:
ج} امنیت رایا نه ها:
3 عوامل موثر در انتقال اطلاعات را نام ببرید؟
4 پیکر بندی شبکه ستاره ای را توضیح دهید؟
5 مرورگر وب را تعریف کنید  و یک مورد نام ببرید؟
6 سرویس دهنده پراکسی چیست؟
7 ویروس را تعریف کنید؟
8 دو مورد وظایف ریز پردازنده و دو مورد از وظایف واحد کنترل را نام ببرید؟
9 انواع حافظه اصلی را نام ببرید یکی را به دلخواه تعریف کنید؟
10 دیسک نرم ودیسک سخت را با هم مقایسه کنید؟
11 انواع وسایل ورودی  مستقیم را  نام ببرید وبرای هر کدام مثال بزنید؟
12 نام انواع صفحه نمایش های متداول را بنویسید؟
13 منظور از دستیلبی مستقیم وترتیبی چیست؟
1 درستی ونادرستی عبارات را مشخص کنید:

الف} عبارات LETY= ABS (-7)      مقدار(7) را در متغیر Y قرار میدهد      ص(     )        غ(     )

ب} با استفاده از یک نرم افزار از ایجاد صفحات وب می توان صفحات وب را در یافت کرد    ص(    )   
 غ(    ) 5/0
2 جای خالی را  با کلمات درست پر کنید:

الف} فرایند تشخیص وتصیح اشتباههای منطقی----------------- نامیده میشود.

ب}در دیسک های داده ها در روی دایره های هم مرکزی با نام------------  ذخیره می شود 1
3 موارد بایت و کامات را توضیح دهید؟ 1
4 شبکه رایانه ای را تعریف کنید؟ 1
5    URL  چیست؟ یک ادرس اینترنتی مثال زده وهر قسمت ان را توضیح دهید 1
6 ویروس رایانه ای چیست؟ 5/0
7 در رابطه با کارت صدا هر چه میدانید بنویسید؟ 5/0
8 دو نوع ورودی مستقیم را نام ببرید؟ 5/0
9 تفاوت واسط گرافیکی وواسط دستوری را بنویسید؟ 1
10 مترجم های زبان برنامه نویسی را نام برده وکار یکی از انها را توضیح دهید؟ 1
11 مراحل تهیه یک صفحه گسترده را نام برده وکار یکی از انها را توضیح دهید؟ 2
12 برنامه های مدیریت پروزه چه کاربردی دارند( به طور کامل)؟ 75/1
13 5 مورد از ساختارهای پنجره برنامه WORD  را نام برده و  یکی را توضیح دهید.  2
14 هدف از تعمیم و نگهداری برنامه چیست؟
15 کدنویسی چه فرایندی است؟
16 نمودار گردشی و الگوریتم مجذور محبوع دو عدد را رسم وبنویسید؟
17 حلقه کنترل شده با  شمارش چه فرقی با حلقه کنترل شده با یک رخداد را دارد؟
18 برنامه ای بنویسیدS      اعداد اول کمتر از( 10000)  را نمایش دهد؟
19 ثابت رشته ای را تعریف کنید ویک مثال بزنید؟
1 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
الف} اطلاعات:
ب} سیستم:
ج}  پروتکل:
2 سیستم عامل شبکه ( NOS) چه وظیفه ای دارد؟
3 قابلیت های رایانهای جیبی ( PDA) را بنویسید؟
4 اندیس را تعریف کنید؟
5 شرکت اراعه دهنده سرویس های اینترنت ( ISP)  درمقابل دریافت وجه چه امکانات را در اختیار مشترک قرار می دهد؟
6 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید؟
الف} دیوار اتش می تواند شامل یک رایانه به خصوصی با نام ------------ استفاده می نمایند
ب} بزرگترین تابلو اعلانات الکتریکی جهان------------- گویند
ج} برای انتقال پرونده در فاصله دور از سرویس دهنده ------------   استفاده می کنیم
د} یکی از مشخصه های مهم کامپیوتر---------------ان است
7  اینترنت و وب  چه  تفاوتی با هم دارند؟
8 برای امنیت رایانه  چه کار هایی را انجام می دهیم؟
9 نصب واستفاده یعنی چه؟
10 حافظهROM    را تعریف کنید؟
11 رسام را تعریف کنید؟
12 چهار نوع متداول از چابگرها را نام ببرید؟
13 به نظر شما دود چه لطمه ای می تواند به رایانه هابزند؟
14 جاهای خالی را با عبا رات مناسب پر کنید؟
15 دستورات زیر چه کاربردی دارند؟
الف} RUN---------------------

ب} FIND---------------------
 
1 داده واطلاعات را تعریف کنید؟
2 اجزای سیستم اطلاعاتی را نام ببرید و کدام جزء خود یک سیستم اطلاعاتی است؟
3 کار مودم چیست؟
4 چهارپیکر بندی اصلی شبکه را نام ببرید؟
5 داده به دو صورت ------------و--------------- انتقال می یابد
6 متداول ترین کاربرد های اینترنت را نام ببرید؟
7 اراعه دهنده سرویس اینترنت چه اطلاعاتی برای استفاده از سرویس در اختیار مشترک قرارمی دهد؟
8 دو نوع اصلی ابزار های جست و جو چیست؟
9
 بزرگترین تابلو اعلانات الکترونیکی جهان چیست؟
10 نشر رومیزی را توضیح دهید؟
11 چهار مورد از تخریب هایی که ویروس ها ایجاد می کنند بنویسید؟
12 عوامل تعیین کننده برتری یک رایانه شخصی بر دیگری چیست؟
13 ریز پردازنده از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
14 کار شمارنده سیستم چیست؟
15 یک مگاهرتر معادل چیست؟
16
 اجزای درون محفظه رایانه -------------------و اجزای بیرونی----------------به سیستم متصل می گردند
17 سه نوع تراشه ای که در  ریزرایانه ها  استفاده می شوند نام ببرید؟
18 رایانه های جیبی دارای چه قابلیت هایی  می باشند؟
19 انواع داده های که با انها سرو کار داریم را همراه با یک مثال برای هر کدام بنویسید؟
20 شبکه های محلی را توضیح دهید؟
21 اتوماسیون چیست؟
1 از عبا رات زیر کدام درست وکدام نادرست است؟
الف} مهم ترین نرم افزار سیستم . سیستم عامل است
ب} از برنامه های کمکی برای راه اندازی سیستم استفاده می شود
ج} اینترنت .اینترانت واکسترانت همگی یکی هستند
د} اتوماسیون یعنی جایگزینی انسان با رایانه در برخی امور
2 کدام مورد از اجزای واحد سیستم است؟
الف} حافظه جانبی                ب} حافظه اصلی                ج} صفحه کلید                 د} صفحه نمایش
3 فقط در یکی شبکه -------------------- تمام رایانه ها مستقیم به یک رایانه مرکزی وصل شده اند .            الف} حلقه                 ب} ستاره                     ج} خطی                       د} سلسله مراتبی
4 کدام مورد جزء دلایل استفاده از شبکه نیست؟
الف} اشتراک چابگر          ب}اشتراک اطلاعات            ج} اشتراک سخت افزار        د} امنیت اطلاعات
5 از کدام یک برای نوشتن صفحات وب استفاده می نمایند؟
الف} FTP                 ب} HTTP                     ج} HTML                       د} URL   
6 رایانه های کوچک وجیبی از کدام نوع صفحه نمایش استفاده می کنند؟
الف} کریستال مایع             ب} لامپ اشعه کاتدی            ج} لیزری                د} گرمایی
7 کدام یک از وسایل زیر حافظه با دسترسی ترتیبی است؟
الف}دیسک نرم            ب} دیسک سخت                 ج} نوار مغناطیسی                   د} لوح فشرده
8 در نمودار گردشی نماد مستطیل به معنای--------------------- است
الف} شروع               ب} پایان                 ج} چاپ                        د} پردازش
9 یک برنامه صفحه گسترده و یک برنامه مدیریت بانک اطلاعاتی نام ببرید؟
10 مترجم های زبان برنامه نویسی را نام ببرید؟
11 در محیط وازه پرداز برای رسم جدول و کاربر روی جدول از چه منویی استفاده می کنیم؟
12 برای انتقال پوشه یافتن  از چه گزینه هایی استفاده میشود؟
الف} COPY              ب} CUT                   ج} DELETE           د} هیچکدام
13 کلید های زیر در نرم افزار   WORD         چه کاری انجام می دهند ؟   در EXCEL  چطور؟
Page up:

Page down:
14 خرو جی عبارات زیر را تعیین کنید؟

Print   3+2 ^ 2* 4                                                      Print       9 mod  2             
                                                         Print      "15 +12"                        print  9 2

15 در محیط Qbasic       برنامه ای بنویسید  که عددی را گرفته مقلوب ان را چاپ کند؟
16 در محیط QBASIC   برنامه ای بنویسید که نام ونمره 10 درس دانش اموز را گرفته در پایان اسم او را به همراه معدلش چاپ نماید؟
12 جواب  صحیح را انتخاب و با علامت ضربدر مشخص نمائید؟

الف)واحد اندازه گیری سرعت پردازنده کدامیک از موارد زیر است؟
     الف) مگا بایت           ب)مگا هرتز         ج)مگا بیت        د)بیت

ب)از............برای طراحی  و تولید محصولات استفاده می شود. 
  الف)FTP          ب)CAM        ج)ROBOT         د)موارد الف و ب

پ)از کدامیک برای نوشتن صفحات وب استفاده می شود؟
   الف)FTP        ب)HTML        ج)HTTP        د)URL

ت)کدامیک از وسایل زیر خروجی است؟
   الف)دوربین دیجیتال       ب)پویش گر      ج)بلند گو       د)صفحه کلید

ث)رایانه کوچک و جیبی از کدام صفحه نمایش استفاده می کند؟
   الف)لیزری     ب)لامپ اشعه کاتدی       ج)کریستال مایع       د)گرمایی    
1 فرق میان داده واطلاعات چیست؟
2 کدام یک از رایانه ها فاقد صفحه کلید است؟ 1) رایانه نت بوک
2) رایانه جیبی 3) رایانه شخصی 4) هیچ کدام
3 نریت های سیستم عامل    windows98  به سیستم عامل dos      را بیان کنید؟
4 برای محافظ صفحه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

)  start- findج  Proper tic- back ground (الف

) start- programد  Propertic- screen saver  (ب
5 یکی از ویزگی هایFAVORITES    را بیان کنید؟
6 سایت000000000000000صندوق پستی الکترونیکی رایگان در اختیار کار بران قرار می دهند
7 سیستم دارای چه اهداف و وظایفی است؟ 4 مورد؟
8 داده ها در رایانه های بزرگ به جای بایت بر اساس-------------- سازماندهی می شود
9 دو جزع مهم واحد سیستم را نام  ببرید؟
10 شبکه رایانه ای را تعریف کنید؟
11 دستگاه مودم چه وظیفه ای را انجام می دهد؟
12 -------------------   قوانینی را تعریف می کند که بر اساس ان فرستنده و گیرنده اطلاعات خود را مبادله میکند
13 کاربرد های اینتر نت چیست؟
14 مرورگر وب چه وظیفه ای دارد؟
15 برای امنیت رایانه ها چه مواردی باید رعایت شود؟   {3مورد}
16 اتوماسیون را تعریف کنید؟
17 فرق میان حافظهRAM    و   ROM    را بنویسید؟
18 چهار نوع متداول چابگرها را نام ببرید؟
19 دو مشخصه مهم صفحه نمایش را نام ببرید؟
20 مهمترین انواع دیسکد های مغنا طیسی را نام ببرید؟
21  چرا برای ذخیره اطلاعات از حافظه جانبی استفاده می کنیم؟
 
1 -   کدام یک از موارد زیر از تخریب های ویروس نمی شود:
1} سیستم راه اندازی نمی شود                                2}پیام های عجیب ظاهر میشود

3} سرعت سیستم بالا میرود                                    4} نام پرونده تغییری می یابد
2 کدام یک از موارد زیر از طریق پیشرفته برقراری ارتباط نمی باشد:
1} تلفن معمولی               2} پست الکترونیک             3}پست صوتی           4} شبکه های محلی

3 امنیت رایانه یعنی حفاظت------------
1} منابع رایانه در مقابل استفاده ی نادرست           2}ازدست رفتن تصادفی وعمدی اطلاعات

3}  استفاده غیر مجاز از انها                                 4}  همه موارد
4 شبکه wan            میتواند محدود به ------------- باشد:
1} یک یا چند ساختمان                       2} یک کشور قاره یا کره زمین
3} ساختمان اداری در یک شهر            4} چند شهر
5 در کدام نوع شبکه تمام ارتباطات از طریق گذرگاه انجام می گیرد
1}شکه خطی              2} شبکه ستارهای            3} شبکه سلسله مراتبی             4}  شبکه حلقوی
6 در پخش برنامه های رادیویی از کدام نوع ارتباط استفاده می شود:
1} ارتباط نیمه دوطرفه        2} ارتباط تمام دو طرفه         3} ارتباط یک طرفه        4}الف و ج
7 کدام یک از گزینه ایر از عوامل انتقال اطلاعات ازیک نقطه به نقطه دیگر می باشند:
1} سرعت یا پهنای باند                                         2} ارسال سریال یا موازی                             

3} جهت ارسال و پروتکل ها                                  4} همه موارد
8 کدام یک از گزینه های زیر اطلاعات را از طریق کابل انتقال میدهد:
1} ماکروریو             2} ماهواره               3} سیم تلفن                      4} الف و ب
9 کدام مورد از اجزایواحد سیستم است:
1} حافظه جانبی               2} حافظه اصلی                3} صفحه کلید                4} صفحه نمایش
10 کدام یک از موارد زیر داده محسوب میشود:
1} لیست قیمت             2} شمارهی پروازها                    3}فیلم وصدا            4} صفحه کلید
11 کدام یک از گزینه های زیروارد سیستم پردازش داده می شوند:
1} داده              2} اطلاعات                   3} دستورالعمل                  4} داده ودستورالعمل
12 کوچک ترین رایانه از نظر اندازه کدام است:
1} نت بوک           2} رایانه جیبی                3} رایانه شخصی                4}  ریز رایانه
13 کدام یک از موارد زیر جزء حافظه جانبی نمی باشد:
1} دیسک نرم             2} حافظه اصلی            3} دیسک سخت           4} دیسک نوری
14 کدام یک از موارد زیر جزء دلایل استفاده از شبکه نیست:
1} اشتراک چابگر         2} اشتراک اطلاعات           3} اشتراک سخت افزار       5} امنیت اطلاعات

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 06:53 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 1 نظر