X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

سوالات مرحله شهرستان گرگان

سوالات مرحله شهرستان گرگان


کدام سرویس امکان اجرای  برنامه ها را در رایانه ای دیگر فراهم می کند.
الف)FTP                  ب) TELNET          ج) USENETt                 د)WEB

.اگر  فرمول=B2*B3/D1 که در سلول A4 درج شده است را به سلول D5 کپی کنیم چه فرمولی در این سلول قرار خواهد گرفت .
الف) B2*B3/D1 =       ب) E3*E2/G1=        ج) B3*B4/D2=               د) E3*E4/G2=

اگر X عددی حقیقی باشد،مقدار عبارتEXP(INT(X^2/(X^2+1))) کدام است؟
الف)e                         ب) 1-                      ج)صفر                           د)1

خروجی برنامه رو برو کدام است؟          
A$=”COMPUTER”
FOR I=5 TO 2 STEP -1
NEXT
الف)UTERUPREPO                             ب) OPMTUPRETU
ج)RETUTUPPO                                  د) UTERPUTMPO
……………IS TYPE OF OPERATING SYSTEM WHICH IS MULTIUSER             
الف)WINDOWS XP              ب)MACINTOSH             ج)UNIX          د)WINDOWS ME


مقدارxکدام یک از گزینه های زیر خواحد بود؟                                                            /3 x=(3*5^2-47)2/2*15 mod 9/
الف)0                  ب) 1                     ج)2                           د)3

سه فایل به ظرفیت های 7500 و8500 و9000وبایت موجود است.میخواهیم آنها را روی دیسکی که اندازه قطاع آن 512 بایت است ذخیره کنیم.چند قطاع اشغال میشود.
الف)49                    ب)50                         ج)47                             د)48

در برنامه زیر اگرn=4 باشد چه عددی چاپ می شود.؟
Input n
M=0
For a=10^(n-1) to 10^n-1
S=0
For i=1 to n
F=a10^(i-1) mod 10
S=s+f
Next i
If s>m then m=s
Next a
Print m
الف)36                         ب)45                   ج)20             د)28

در محیط word  جهت افزودن یک دکمه به یک نوار ابزار،کدام مسیر را انتخاب می کنیم؟
الف)toolsecustomaizecommandscategories
ب) toolsecustomaize oolbarscommands
ج) toolsecustomaize categories
د)toolse toolbars commandscategories 

 شکستن متن به چند خط در سلول با کدام گزینه است؟
                                   Sh rink to fit الف)
Vertical word ب)
Merg tocells ج)
Warp text د)
17) کدام کلید پاراگراف به وجود می آورد؟
Enterالف)
Space ب)
Back Spaceج)
Alt+tabد)
22)ویندوز به چه پوشه ای جهت باز گرداندن سیستم به حالت چند روز نیاز دارد؟
Recycle binالف)
Recent documentب)
System volume in for mationج)
Tempد)
27)در صورتی که بخواهیم در شبکه براساس سرویس دهنده ،سرور، ip هارا به کامپیوتر ها Clintاختصاص دهد از کدام سرویس استفاده میکنیم؟
Dnsالف)
Wings ب)
Dhcpج)
Fmtpد)
36)با توجه به قطعه برنامه زیر کدام صحیح است؟
For I -2 to 5
           For j =15 to 20     چاپ می شود I*j   الف)35 بار
               print I *j ب) 35 بار چاپ می شود
next j   چاپ می شود I*jچ)48ار
print د)48 چاپ می شود
Next I
حاص تفریق اعداددودوی111از1101کدام است
الف101     ب100    ج110        د111
محتوای کدام حافظه با اشعه فرابنفش پاک می شود؟
 دCACHE جEEPROM بROM الف       EPROM

ترتیب اجرای دستورال عملهای یک برنامه توسط کدام واحد نظارت میشود؟
 CUد ALUج CPUب الف سیستم عامل    
     اجرا نمود:                                                   یک کلیک   برنامه ها راتنها باICONبا کدام تنظیم میتوان
          MOUSE   ازتنظیمات POINTERS       الف      
      DISPLAY        ازتنظیماتEFFECTب
FOLDER OPTIONS ازمنویVIEW    
د MOTIONازتنظیماتMOUSE

کدام گزینه فایل های نوشته شده به زبانHTML              راترجمه و اجرا میکند  

الف موتور جستجو ب مرورگر وب ج پروتکل  HTTP د سرویس  WWW
1. کدامیک از جملات زیر درست است؟
الف  نرم‌افزاری که مدیریت منابع داخلی رایانه را به عهده دارد نرم‌افزار سیستم نام دارد 
ب  نرم‌افزار سیستم عامل یکی از برنامه‌های خاصCostum software محسوب می‌گردد  
ج  برنامه خاص Costom sotwareیک نوع از نرم‌افزارهای سیستم است 
د  بسته‌های کاربردی packaged software دقیقاً متناسب با ساختار یک سازمان نوشته می‌شود
2. کدام مورد از اجزای اصلی یک سیستم اطلاعاتی نیست؟
الف)داده ج)سخت افزار
ب) برنامه‌های کاربردی  د) انسان
1. به روش های مختلف کنار هم قرار گرفتن اجزای یک شبکه               می گویند
الف)پیکربندی ج)منابع اشتراکی
ب)پروتکل د)ارتباطات
13 تل نت یکی از سرویس‌های اینترنت است که:
الف ) اجازه اجرای برنامه‌ها رادر رایانه‌های دیگر می دهد  ج) اجازه می‌دهد که هرکسی در آن پیغام بگذارد
ب) اجازه ارسال و دریافت انواع فایل‌ها را می‌دهد د)امکان صحبت افراد را از راه دور با یک‌دیگر می‌دهد
15 اصطلاح Downloading در کدام‌یک از سرویس‌های اینترنت است؟
الف ) یوزنت  ج) اف تی‌ پی
ب) تل نت د)پست الکترونیک
20اندیس یعنی:
الف ) یک مرورگر وب است ج) یکی از سرویس‌های Online است
ب) مشخص کننده‌ی منحصر به فرد منبع است د)یکی از ابزارهای جست وجو است
35  نام برنامه‌های آموزشی که در آن از متن ، صدا ، تصویر و نقاشی متحرک استفاده می‌شود، چیست؟
الف چند رسانه‌ای  ج  وب
ب  نشر رومیزی د  CAM

کدام حافظه قابلیت انعطاف‌پذیری و توسعه‌پذیری را برای سیستم رایانه ایجاد می‌کند؟
الف  RAM  ج  HD
ب ROM  د  CMOS
یک مگاهرتز یعنی
الف) یک میلیون بیت در ثانیه ج) یک میلیون بایت در ثانیه
ب)یک میلیون عمل پردازنده در ثانیه د) یک میلیون عمل پردازنده در یک پالس
10  برای تولید جداول و نقشه ها از              استفاده می شود
الف  چاپگر لیزری  ج  پویشگر تصویر
ب  رسام د  دوربین دیجیتال

6  Multitasking یعنی:
الف  قرار دادن چند برنامه در حافظه اصلی و اجرای موازی آن‌ها  ج اجرای برنامه‌های کاربران مختلف به طور موازی و با هم
ب اجرای چند کار یا وظیفه مجزا به طور موازی و با هم  د  از چند واحد پردازنده به طور هم‌زمان
1. عبارت محاسباتی A=2+3 28 2/4 2 کدام یک از نتایج زیر را تولید می کند؟
الف  2  ج  8
ب  6 د  104

اگر N=85 با شد خروجی کامپیوتر چه عددی است؟
الف     58  ج 85  INPUT  N   
ب      85 د  5 8 A=N10
 ج     31    B=N MOD 10
 د     13   C=A+B
    PRINT C
     END

خروجی برنامه زیر چیست؟
    الف  231  ج  190  S = 0
ب  180 د  210  FOR I = 1 to 20
    S = S + I
    NEXT I
    PRINT S
روش دست یابی به اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک های مغناطیسی و نوار مغناطیسی                است 
الف  ترتیبی و مستقیم  ج  ترتیبی و تصادفی
ب  مستقیم و تصادفی د  مستقیم و ترتیبی

زبان ماشین و زبان اسمبلی از جمله کدام زبان‌های برنامه نویسی به شمار می‌آیند؟
الف  سطح بالا  ج  سطح میانی
ب  سطح پایین د  محاوره‌ای
8  کدام گزینه درست است؟
الف  مفسر دستورات زبان سطح بالا را خط ‌به‌خط ترجمه و بلافاصله اجرا می‌نماید و سرعت آن را کمتر از کامپایلر است 
ب مفسر تمام برنامه را بطور یکجا ترجمه می‌کند و سپس آن را اجرا می‌نماید و سرعت آن از کامپایلر بیشتر است 
ج  مفسر دستورات زبان سطح میانی را به صورت خط به خط و بلافاصله اجرا می‌نماید و سرعت آن از کامپایلر بیشتر است 
د  کامپایلر دستورات زبان سطح میانی را به صورت یک‌پارچه اجرامی نماید و سرعت آن بالا نمی‌باشد 
3  کدام برنامه برای ارائه گرافیکی مطالب مناسب است؟
الف Excel  ج Power point
ب Word د  Microsoft word
حاصل کدام عبارت بابقیه یکی نیست؟
الف 65 10  ج 65 MOD 59
ب 6 MOD 10  د  65/10

کدام یک به ترتیب از درگاه سریال  موازی استفاده می‌نمایند؟
الف  پویشگر  موشواره ج  موشواره  مودم
ب  Modem  چاپگر  د  چاپگر  پویش‌گر
گذرگاه BUS مسیری است برای:
الف)اتصال وسایل خارجی رایانه به واحد سیستم ج) اتصال اجزای داخلی سیستم به یک‌دیگر
ب)قراردادن کارت‌های توسعه روی برد اصلی د)ارسال موازی داده بین اجزای داخلی و خارجی

ISP  10چیست؟
الف ) بزرگ‌ترین تابلوی اعلانات الکترونیکی جهان  ج) پروتکل ارسال فایل
ب) یک نوع پست الکترونیکی د) یکی از روش‌های دست‌یابی به اینترنت

 11 واژه DNS یعنی چه؟
الف )یکی از سرویس‌های اینترنت است ج) آدرس یک منبع بخصوص در وب
ب) یک روش آدرس‌دهی در پست الکترونیک د) پروتکل ارسال فایل
دورنگار        برگه را ارسال می کند
الف)کاراکترهای  ج)اطلاعات
ب)تصویر د)داده های بامعنی
شبکه حلقه برای             مناسب است
الف)سازمانهای متمرکز ج)برای استفاده از یک بانک اطلاعاتی مشترک
ب)سازمانهای غیر متمرکز د)مراکز اداری کوچک

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 06:51 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر